Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kultur

Kultur
Pärra Andreasson "Olika barn leka bäst" 2016

Här hittar du information om kommunens kulturverksamhet.

Kulturprogram för Nybro kommun

Remiss Kulturprogram 2025–2028

Kulturnämnden Nybro kommun beslutade den 18 april 2024 att sända ut förslaget till Kulturprogram 2025–2028 på remiss.

Program för kultur 2025–2028 – Remissversion

Fram till den 16 september 2024 kan alla som vill lämna remissyttrande. Yttrande kan skickas som PDF-fil via mail till Larandeochkultur@nybro.se eller via post.

Postadress: Lärande och Kultur, Nybro kommun, 382 80 Nybro

Märk både digitala och fysiska remissyttrandet med diarienummer KUN-2024-17.

Vad händer sen?

När remisstiden gått ut sammanställs alla remissyttranden och tas med som underlag i arbetet med att färdigställa kulturprogrammets slutversion. Slutgiltigt beslut av Kulturprogram 2025–2028 fattas av kommunstyrelsen under vintern 2024.

Frågor

Frågor om remissen besvaras av kulturchef Thomas Björklund Svensson Thomas.Bjorklund-Svensson@nybro.se. Eller kulturutvecklare Karin Engelholm Karin.Engelholm@nybro.se

Vad är ett kulturprogram?

Kulturprogrammet berättar om det konst- och kulturliv som finns i kommunen. Men framför allt ska de formulera mål för vilket konst- och kulturliv som kommunen ska arbeta för att möjliggöra. Kulturenheten har fått i uppdrag att skriva ett förslag på kulturprogram och sedan är det kommunens politiker som fattar beslut om programmet. När vi har ett beslutat kulturprogram så börjar arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur vi ska uppnå målen.

Såhär har förslaget till Kulturprogram 2025-2028 arbetats fram

Lärande- och kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden att fram ett kulturprogram för Nybro kommun.

Under hösten 2022 och våren 2023 genomförde kulturenheten dialog och insamlande av enkätsvar från kommunpolitiker, skolklasser på gymnasiet, ungdomsrådet och kultur – och hembygdsföreningar.

Hösten 2023 genomfördes ytterligare en enkätundersökning. Kulturenheten eftersträvade att nå så många invånare i kommunen som möjligt och enkäten marknadsfördes därför på sociala medier, på fysiska affischtavlor samt att den skickades till bland annat till kultur- och hembygdsföreningar och till studieförbunden med uppmuntran att både svara själva samt skicka enkäten vidare till sina medlemmar och deltagare. Via Schoolsoft skickades enkäten till alla föräldrar med skolbarn i Nybro kommun. Enkäten skickades även till kommunens tre råd, ungdomsrådet, pensionsrådet och funktionsrådet. Totalt inkom 203 svar på enkäten.

Nästa steg i arbetet med att skriva fram kulturprogrammet mål så böjd kulturenheten i till samråd och dialog under februari och mars 2024.

28 februari 2024 genomfördes ett öppet samråd för kommuninvånare. 74 personer deltog. Riktade inbjudningar skickades till aktiva aktörer inom kulturlivet, som konstnärsföreningen i Pukeberg, lokala scenkonstaktörer, studieförbund samt kultur- och hembygdsföreningar. Inbjudan skickade också till kommunens tre råd. Samrådet marknadsfördes utöver inbjudningar via affischer, nybro.se och sociala medier.

29 februari 2024 genomfördes ett samråd för kommunanställda från de olika förvaltningarna och de kommunala bolagen samt representanter från de regionala kulturinstitutionerna. 34 personer deltog.

4 mars 2024 genomfördes en dialog med 19 ungdomar om framtidens kulturliv. Detta genomfördes då analysen av enkäten visade på ett tunt underlag från svaranden under 18 år. Dialogen marknadsfördes via sociala medier och nybro.se. Riktade inbjudningar skickades till ungdomsrådet, Madesjöskolans KulturCrew, kulturskolans elevförening, fritidsgården Mejeriet samt Fryshuset.

Efter genomförda samråd och dialoger kommun nu kulturenheten att skriva fram ett remissförslag på kulturprogram som kulturnämnden fattar beslut om i april. Förslaget skickas sedan ut på remiss och i oktober kommer kulturnämnden besluta om ett förslag på kulturprogram som sedan skickas vidare till KS och KF för beslut. Kulturprogrammet beräknas vara klart i början av 2025.
Kulturprogrammet kommer skrivas i förhållande till tidigare styrdokument så som biblioteksplanen och skolkulturstrategin. Det kommer också knyta ann till kommuns vision och mål samt till den regionala kulturplanen och de nationala kulturpolitiska målen.
När kulturprogrammet är beslutat kommer handlingsplaner för som beskriver hur vi ska nå målen att skrivas fram.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.