Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Planbesked

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, förändras eller upphävas ska begära ett planbesked/-ändring från kommunen.

En önskad förändring eller åtgärd som inte överensstämmer med vad gällande detaljplan tillåter kan innebära att ett nytt detaljplanearbete behöver påbörjas. För att pröva om förändringen är lämplig och om kommunen avser att påbörja ett sådant arbete ska en ansökan om planbesked lämnas in.

Vid ny bebyggelse eller förändring av bebyggelse eller annan användning som kräver upprättande, ändring eller upphävande av en detaljplan kan privatpersoner, företag eller andra aktörer begära en prövning av en sådan förändring hos kommunen enligt Plan- och bygglagen 5 kap 2-3 §. Detta kallas att begära planbesked och innebär att kommunen ska ge ett besked om förändringen bedöms som lämplig och om kommunen avser att påbörja ett detaljplanearbete för att pröva förändringen. Ansökan om planbesked ska innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Kostnad för planbesked

Enligt Plan- och bygglagen 12 kap. 8 § får en avgift tas ut för beslut om planbesked. För planbesked utgår en kostnad enligt samhällsbyggnadsnämndens taxa som antagits av kommunfullmäktige. Kostnaden uppskattas utifrån storleksgrad på arbetet men tas ut per timme nedlagd handläggningstid.

Taxa för planbesked

Ansök om planbesked

I blanketten för begäran om planbesked framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan för att handläggare ska kunna påbörja ett ärende och vilka uppgifter som med fördel kan bifogas. Med dessa handlingar får kommunen ett bra underlag, en god förståelse för syftet med den önskade planläggningen och inom vilket geografiskt område ansökan gäller för.

När ansökan kommit in till kommunen diarieförs handlingen och vidarebefordras därefter till sakkunnig handläggare. Handläggaren granskar begäran med hjälp av bland annat kommunens översiktsplan, fördjupningar av översiktsplanen, områdets förhållande till omgivning och olika intressen. Därefter görs en tjänstemannabedömning som skickas vidare för beslut till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet ska lämnas inom 4 månader efter det att en komplett begäran inkommit till kommunen.

Blankett för ansökan om planbesked

Beslutet

Om kommunen ger ett positivt besked ska det i beskedet framgå den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens preliminära bedömning kommer ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Om kommunen ger ett negativt besked ska skälen till varför en detaljplan inte upprättas redovisas i planbeskedet.

Ett beslut om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Efter fortsatta utredningar kan ställningstagande om att ta fram detaljplan ändras om förutsättningar för området ändras eller om nya omständigheter tillkommer.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.