Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Karttjänster

Nybro kommun ser kontinuerligt över sina kartor för att de ska vara aktuella och uppdaterade och hålla hög kvalitet. Detta innebär att vi mäter in de detaljer som är relevanta för vår karta det vill säga byggnader, staket, murar med mera.

Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga.

Några exempel är bland annat primärkartan som innehåller redovisning av byggnader och administrativa uppgifter, vägar, höjdkurvor, markdetaljer med mera och nybyggnadskartan som ligger till grund för ansökan om bygglov. En nybyggnadskarta krävs i samband med nybyggnad och i vissa fall vid tillbyggnad. Den innehåller bland annat berörd fastighets läge i plan, en redovisning av vatten- och avloppsledningar och planbestämmelser.

Vi gör även adresskartor, tomtkartor, vandringsledskartor, turistkartor, tätortskartor, nyckelkodskartor, fjärrvärmekartor med mera. Via kommunens hemsida kan man även hitta de karttjänster som kommunen erbjuder.

Kartorna kan man oftast få digitala och kan då levereras och ritas ut med valfritt innehåll och i valfri skala. Observera att de digitala kartorna omfattas av upphovsrätt och får endast användas mot avgift enligt taxa. Alla karttjänster levereras i kommunens koordinatsystem som i plan är SWEREF 99 16 30 och i höjd RH 2000.

Priser och avtal

Prisexemplen nedan gäller från och med 2024-01-01

  • Grovutstakning: minimum 1 375 kr (exkl. moms)
  • Finutstakning: minimum 4 125 kr (exkl. moms)
  • Nybyggnadskarta: 8 595 kr och uppåt (momsfritt)
  • Gränsvisning (vid säkerställda gränser inom tätort) minimum 1 375 kr (exkl. moms)
  • Digital karta: 1 375 kr/ha utan höjder (exkl. moms)
  • Analog karta: 222 kr (inkl. moms) (A4 skala 1:1000) och uppåt

Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt

Kommunfullmäktige har beslutat om undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande om en tidsbegränsad period om högst 2 år från den dag då Genomförandeförordningen träder i kraft för följande dataset:

Geospatiala data: Adresser, byggnader, fastighetsområden
Jordobservation och miljö: Ortofoto

Beslut kommunfullmäktige 1.3.1 TS-2023-385 KF § 133 2023-09-25

Nyttjanderättsavtal

Avtalet används då kunden önskar köpa en digital karta som ägs av kommun. I detta avtal förbinder sig kunden att endast använda materialet för det specifika ändamålet. På produkter som framställs av materialet ska det tydligt framgå att Nybro kommun har upphovsrätt. I syfte att förhindra otillbörligt användande, svarar kunden för att berörd personal informeras om innebörden i avtalet. Kunden får ej heller överlämna materialet till annan än av kunden anlitad uppdragstagare som skriftligen upplyses om de regler för användandet som avtalet innehåller.

Kunden har inte rätt enligt detta avtal att använda materialet för kommersiella ändamål eller som underlag för tryckta produkter utanför kundens basverksamhet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.