Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Familj, barn & ungdom

Barn och familj är en utav flera verksamheter inom Individ- och familjeförvaltningen. Inom verksamheten finns flera olika områden av stöd och insatser. Inom Barn och familj finns stöd som ges på ett mer generellt plan i gruppverksamhet.

Den största delen av verksamheten består dock av riktade insatser. Att insatserna är riktade betyder att en insats är utformad utifrån just den familj som tar emot insatsen. Både utifrån familjens behov och förutsättningar. För att det ska bli möjligt är det första steget att genomföra en utredning tillsammans med familjen för att få en så god bild som möjligt av familjens situation och behov. Utredningen görs i barnens namn och utgår ifrån barnets behov.

När ett ärende först inkommer till oss måste socialtjänsten snabbt fatta beslut om en utredning ska inledas eller inte. Detta sker i de flesta fall inom några dagar. Om beslutet blir att utredning skall inledas, gör socialsekreteraren en plan för hur den skall genomföras (utredningsplan).

Utredningsarbetets syfte är att på ett neutralt  sätt försöka beskriva den unges situation och eventuella stödbehov. Utredningen skall göras så snabbt som det är möjligt och i normalfall vara färdig inom fyra månader.

När utredningen är färdig, tas ställning till om någon åtgärd (råd, stöd, behandling eller skydd) behöver erbjudas. Alla sådana åtgärder kallas med ett gemensamt namn Verkställighet av Insatser. Insatser kan ske i öppen form (till exempel kontaktfamilj eller samtalskontakt) eller i sluten form (familjehem, behandlingshem).

Det är viktigt att komma ihåg att utredningsarbetet är socialtjänstens skyldighet. Det är i vissa lägen (om ett barn misstänks fara illa) inte möjligt att som förälder tacka nej till inblandning från socialtjänsten.

Socialtjänsten är ibland skyldiga att bistå Åklagarmyndigheten med utredning efter underårigas brott, enligt Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).

Insatserna som ges från Barn och familj syftar till att bygga vidare på det som har fungerat väl i en familj, och jobba tillsammans med familjen med det som behöver förändras. Insatsen utformas så att den ska kunna vara en ”hjälp till självhjälp”.

I verksamhetens strävan att bli ännu bättre på det vi gör tar vi gärna emot dina tankar, reflektioner, synpunkter och klagomål på olika delar av verksamheten.

Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att arbeta på ett förebyggande sätt för att förhindra att barn och unga riskerar att fara illa under uppväxten. För ungdomar anges särskilt ett förebyggande arbete kring alkohol och droger.

Förebyggande arbete utformas på olika sätt beroende på vilken målgrupp som finns. När det gäller mindre barn riktar sig det förebyggande arbetet till barnens föräldrar. När det gäller äldre barn och ungdomar riktar sig det förebyggande arbetet både till ungdomen och dess föräldrar. Det förebyggande arbetet som bedrivs i Nybro baserar sig i stor utsträckning på befintlig forskning kring prevention (att förhindra att bekymmer uppstår).

Vår uppgift enligt Socialtjänstlagen består av att se till att alla barn och ungdomar som vistas i kommunen får sina behov av stöd, omvårdnad, gränssättning etc tillgodosedda. Detta skall ske i nära samarbete med hemmen och med hänsyn tagen till varje barns individuella behov.

Om Du är förälder och har någon typ av svårigheter i samband med omvårdnaden av ett barn eller en ungdom, är Du välkommen att kontakta oss. Vi kan hjälpa till med råd, stöd eller aktiv vård/behandling.

Om Du själv är barn eller ungdom och tycker att Du har problem hemma, med kompisar eller annat, är Du välkommen att höra av Dig till oss.

I undantagssituationer – om en förälder (eller en ungdom själv) utsätter den unges hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas och om det inte går att ge nödvändigt stöd, omvårdnad och/eller skydd i samverkan med de inblandade – kan vi begära beslut om vård utan samtycke. Sådana åtgärder beslutas av domstol, enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000