Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Kommunens planarbete

Kommunens planarbete påverkar hur och vad du får bygga. Planläggningen styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommuner har ensamrätt på att utföra planarbetet, men där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

Kommunal planering sker på flera olika sätt och på olika detaljeringsgrad. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bokverket.se om kommunal planering

En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden får användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanering är ett verktyg för att uppnå kommunens vision och används som ett underlag i kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). I Nybro jobbar vi med rullande översiktsplanering, vilket betyder att översiktsplanen kompletteras med fördjupningar som till exempel över Nybro stad och tematiska tillägg som exempelvis Gång- och cykelplan efter hand.

Kommunens gällande översiktsplaner

Detaljplaner bestämmer vad mark- och vattenområden får användas till och exempelvis hur platser får bebyggas och se ut. Till detaljplanen hör en plankarta och en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll.

Detaljplaner och processen att ta fram en sådan

Om du ska bygga, eller är intresserad av exploatering i ett område, är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte. Detaljplaner är juridiskt bindande och vill du bygga någonting som den inte tillåter kan det behövas en ändring av den gällande planen eller en ny detaljplan.

Kommunens gällande detaljplaner

Områdesbestämmelser är ett steg mellan översiktsplaner och detaljplaner och sätter upp ramar för större mark- och vattenområden men är inte juridiskt bindande som detaljplaner är. De används framförallt när kommunen vill reglera en befintlig bebyggelse på olika sätt eller när man vill reservera mark för ett viktigt allmänt ändamål exempelvis en framtida vägdragning eller som en förberedande planering inför en kommande detaljplanering.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000