Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Inkomna frågor

Här presenteras frågor som inkommit via vår e-tjänst "Fråga din politiker".

Fråga ställd till samtliga partier
Inkom 2024-04-29

Fråga om kommunen kan anlägga en utebassäng på baksidan av simhallen? Alla har inte råd att åka till havet eller vill bada i Linneasjön. Alla har inte bil.

Svar från Tobias Fagergård (S), kommunstyrelsens ordförande
Besvarat 2024-05-02

Tack för frågan.

Vi har full förståelse för önskemålet om en utebassäng vid simhallen. För ett antal år sedan pågick diskussioner om en utebassäng. Sedan kom lite sämre tider och frågan fick prioriteras bort.

Och tyvärr ligger frågan i nuläget fortfarande på paus. Kommunen har de senaste åren stått inför stora samhällsviktiga investeringar som en ny skola, ny brandstation med mera och därför ser vi inget annat alternativ i nuläget än att fortsätta avvakta en investering i en utebassäng.

Förhoppningsvis kan vi någon gång framöver lyfta fram frågan igen.

Svar från Christina Davidson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Besvarat 2024-05-02

Tack för frågan angående utebassäng på baksidan av simhallen

Vi har förståelse för önskemålet om en utebassäng i anslutning till simhallen i Nybro. Men kommunens ekonomi tillåter inte en sådan investering just nu. Det ekonomiska utrymmet finns tyvärr inte. Vi har nu stora, tunga och nödvändiga investeringar i förskola (Nygården), skola (Västeräng), nya lokaler för räddningstjänsten och gruppboende inom LSS som vi behöver prioritera.

Förhoppningsvis så får vi en varm och skön sommar med badvänligt vatten i alla våra sjöar runt om i kommunen. Om man känner att man inte vill bada i Linneasjön så rekommenderar vi Rismåla som också ligger nära staden.

Svar från Daniel Lindvall (Blå Union – M, KD, L)
Besvarat 2024-05-02

Tack för frågan.

Vi i Blå Union för Nybro (M, KD och L) ställer oss positiva till en utomhusbassäng när kommunens ekonomi tillåter det. En utomhusbassäng i anslutning till simhallen är ingen fråga som är ny för oss. En utomhusbassäng vore trevligt för att höja attraktiviteten i kommunen. En utomhusbassäng skulle också bidra till att vattenvana och simkunnighet hos våra invånare skulle kunna öka. Simning och bad är bra för att främja folkhälsan.

Idag tillåter inte kommunens ekonomi byggandet eller driften av en utomhusbassäng. Kommunen skulle behöva låna pengar för att bygga en utomhusbassäng och vi anser det inte hållbart för kommunen att låna mer pengar i dagsläget. Kommunens skuld idag motsvarar 130 000 kronor per invånare. Dessutom ser vi inte att det finns pengar till drift av en utomhusbassäng heller då kommunen gjorde underskott med 35,5 miljoner kronor 2023 och årets första prognos visar på ett befarat underskott på nästan 50 miljoner.

Svar från Liza Holmkvarn (SD)
Besvarat 2024-05-02

Sverigedemokraterna föreslår frågeställaren att skicka in ett medborgarförslag. Att sedan marknadsföra det så att det finns möjlighet att få tillräckligt med många röster för att det ska skickas in till kommunfullmäktige för behandling. Då blir det också politikerna som har möjlighet att ta beslut om det.

.

Fråga ställd till samtliga partier
Inkom 2023-09-11

Fråga hur styrande parti ställer sig till planerna på att tappa vatten från Orranäsasjön för ytinfiltration, anläggning av en ny överfallsdamm och pumpstation som presenteras i rapporten Samrådsunderlag Orranäsasjön?

Svar från Tobias Fagergård (S), kommunstyrelsens ordförande
Besvarat 2023-09-13

I dagsläget tar vi inom Socialdemokraterna inte ställning alls i denna fråga. Det är fortfarande i ett väldigt tidigt skede.

Vi är positivt inställda till att frågan utreds då samhället tidigt måste se över vilka alternativa vattentillgångar som i framtiden kan behöva användas och vilka effekter en användning av dessa i så fall skulle få.

Vi tar ställning i frågan när när tillräckliga underlag finns framtagna.

Svar från Christina Davidson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Besvarat 2023-09-13

Centerpartiet har inte tagit politisk ställning i själva sakfrågan angående Orranäsasjön. Just nu pågår ett samråd och det är viktigt att lyssna in synpunkter inför framtida beslut.

För närvarande görs ett arbete inom Nybro Energi avseende förutsättningar och strategier för den långsiktiga vattenförsörjningen i såväl centralorten som flera mindre tätorter inklusive Orrefors.

De naturliga grundvattentillgångarna bedöms vara otillräckliga för framtida produktion av dricksvatten under torrperioder. För att säkerställa vattenbehovet behöver därför grundvattenförekomsten förstärkas. Detta arbete är nödvändigt och det backar Centerpartiet upp.

Vi får återkomma till vårt slutgiltiga ställningstagande när vi har mer fakta och underlag att utgå ifrån.

Kommunstyrelsen kommer den 25/9 att yttra sig i frågan. I förslaget till yttrande så tar kommunstyrelsen inte ställning för eller emot den planerade verksamheten utan endast till hur samrådshandlingen kan utvecklas. Det yttrandet tillstyrker Centerpartiet.

Svar från Daniel Lindvall (Blå Union – M, KD, L)
Besvarat 2023-09-15

Blå union för Nybro menar att det är av största vikt för Nybro kommun att vi säkrar upp tillgången på färskvatten/dricksvatten. När det gäller att tappa vatten från Orranäsasjön för ytinfiltration, anläggning av en ny överfallsdamm och pumpstation, som din fråga gäller, är vi positiva till detta i ett första läge. Vi kommer inte ta en slutlig ställning förrän vi sett alla utredningar och mätningar. Om utredningarna skulle visa att det är olämpligt att göra någon av tidigare beskrivna åtgärder kommer vi ta till oss detta.

Vi vill tacka för din fråga i ett viktigt ämne. Hoppas du är nöjd med svaret trots att vi inte kan ge ett slutgiltigt svar då allt inte är färdigt i ärendet.


Fråga ställd till samtliga partier

Inkom 2023-08-21

Fråga om kommunen kan fixa ett basketlag här i Nybro som är för olika åldrar?

Svar från Tobias Fagergård (S), kommunstyrelsens ordförande
Besvarat 2023-08-21

Tack för din fråga. Vad roligt att du är intresserad av basket. Det har funnits basketföreningar i Nybro innan och flera försök har gjorts att börja om.

Tyvärr kan inte kommunen starta och driva en idrottsförening. Men vi skulle vilja tipsa dig om att ta kontakt med Fryshuset. De har ett engagemang och har bland annat haft tider för basket. Ju fler som börjar ju större underlag finns det för att starta en förening. Lycka till!

Svar från Anders Svensson (V)
Besvarat 2023-08-22

Hej och vad kul att du är intresserad av basket. För att bilda en förening och ett basketlag måste man bilda en styrelse och ha ett postgiro eller bankgiro. Sport och Fritid i Nybro Kommun kan hjälpa dig med det. Kanske kan någon vuxen på Fryshuset eller Mejeriet hjälpa dig vidare. Kommunen kan inte ha ett basketlag, då det inte ingår i kommunens uppgifter. Jag hoppas verkligen att du lyckas, för vi behöver fler föreningar för killar och tjejer i Nybro Kommun.

Svar från Christina Davidson (C)
Besvarat 2023-08-23

Hej, tack för din fråga ang om kommunen kan fixa ett basketlag här i Nybro som är för olika åldrar.

Vi tycker det är jätteroligt med ditt intresse för basket och det finns säkert flera som delar ditt intresse. Dessvärre så är det inte en kommuns uppdrag att bilda olika lag inom idrott eller andra intressen.

Vi vill hänvisa dig till att kontakta Fryshuset som nu startar upp ett idrottsprojekt där barn och ungdomar får prova på olika idrotter. Kanske hittar du några där som vill starta upp ett basketlag.

Lycka till!

Svar från Daniel Lindvall för Blå Union (M, KD, L)
Bevarat 2023-08-25

Hej, Aleksander, och tack för din fråga.

Blå Union för Nybro tycker med att det är synd att det inte finns någon basketklubb i Nybro men det är inte kommunens sak att fixa ett basketlag. Att få ihop ett lag och eventuellt starta en klubb är upp till enskilda personer att göra inte kommunen. Däremot om det startas ett basketlag eller basketklubb kan kommunen sedan hjälpa till med olika bidrag för att täcka delar av kostnader för träning mm.

Vi har pratat med Fryshuset och de har haft basket som en del av deras verksamhet under vår och sommar i samarbete med Kalmar Saints. Fryshusets ambition är att detta ska fortsätta i höst med målet att det bildas en basketklubb i Nybro eller en underavdelning till Kalmar Saints. Om du vill veta mer om detta ta kontakt med Fryshuset.

Vi i Blå Union för Nybro tycker det var kul att du ställde frågan och hoppas du fått lite mer information.


Fråga ställd till Centerpartiet
Inkom 2021-02-10

Enligt översiktsplanen är vattnet Flerohopps stora tillgång och det är viktigt att vattendragen hålls öppna. Vad har gjorts de senaste två åren och vad kommer att göras de närmaste åren för att öppna upp och hålla vattendragen öppna?

Svar från Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande
Besvarat 2021-02-12

Kommunen har inte rådighet över fördämningarna i Flerohopp. Kommunstyrelsen beslutade våren 2019 om att inte ta beslut om att köpa in en fastighet för att få rådighet över en fördämning, fastigheten är nu herrelös. De insatser som har gjorts i vattendraget under sensommaren är röjning av små träd och buskar. Det kommer att ske gallring av träd längs med vattendragen med maskiner enligt Naturmarkspolicyn under året. Under året kommer också en studie kring ån gällande föroreningar från glasbruk att presenteras.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.