Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Integritetspolicy

Uppgifter om dig är något Nybro kommun behandlar med största varsamhet. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (”GDPR” General Data Protection Regulation) i kraft. Den nya lagen ersätter tidigare personuppgiftslag och innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter och dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling.

Vad är en personuppgift? Det är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan vara ditt namn, din adress, ditt personnummer eller bild på dig. Det finns flera andra uppgifter som också klassas som personuppgifter.

Användande av personuppgifter

Kommunen har många olika verksamheter. För att arbetet ska kunna utföras behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter. Oftast kommer personuppgifterna direkt från dig men ibland kan personuppgifter även hämtas från någon annan till exempel Skatteverket eller Försäkringskassan. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för den aktuella verksamheten och om kommunen har en skyldighet att arkivera dem enligt lag.

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till någon annan, till exempel andra myndigheter. Uppgifterna kan också komma att lämnas till andra om uppgifterna är en del av en allmän handling som är offentlig. En allmän handling är en handling som förvaras hos, eller har skapats av en offentlig myndighet och som var och en har rätt att ta del av. Detta brukar också kallas offentlighetsprincipen.

Behandling av personuppgifter är ett begrepp som ofta används. Det omfattar en mängd olika saker som vi som arbetar i Nybro kommun utför. Några exempel är insamling, registrering, spridning och bearbetning som vi gör med personuppgifter.

Laglig rätt för behandling

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara myndighetsutövning (bygglov eller ekonomiskt bistånd), rättslig förpliktelse (utbildningsverksamhet eller bibliotek), avtal (anställningsavtal eller avtal med en kund) eller allmänt intresse (kultur- och fritidsverksamhet). I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Nybro kommuns verksamheter är uppdelad på åtta nämnder/förvaltningar och bolag, som samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter för att kunna ge samhällsservice, utöva sina myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället.

Varje politisk nämnd eller bolagsstyrelse är personuppgiftsansvariga för sin verksamhets personuppgiftsbehandling.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Lagring och gallring styrs av respektive förvaltning och bolags informationshanteringsplaner. Vissa uppgifter arkiveras enligt arkivlagen.

Dina rättigheter som invånare i Nybro kommun

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, det ska du få antingen när du lämnar dina uppgifter eller i samband med att uppgifterna behandlas. Du har rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att begära att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. För begäran om registerutdrag, radering, rättelse eller begränsning kontaktar du Medborgarcentrum. Det gör du enklast genom att ringa 0481-450 00 eller skicka e-post till kommun@nybro.se .

Kommunen har ett dataskyddsombud som du kan vända dig till om du har frågor om dataskyddsförordningen genom att ringa 0481-450 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@nybro.se .

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se

Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen här: Europeiska kommissionen – Medborgares rättigheter

Personuppgiftsansvarigs uppdrag översiktligt beskrivet

Kommunstyrelsens uppdrag är att bereda ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige, samt att ge ett administrativt stöd till övriga förvaltningar och bolag. Här hanteras ekonomi, personalärenden, IT-frågor, inköpssamordning, strategisk kommunikation och administrativt stöd till politiken.

Individ- och familjenämnden arbetar med prövning av rätt till insatser och genomförande av insatser inom områdena barn och familj, ekonomiskt bistånd, integration, samt funktionshinder. När vi utför vårt uppdrag hanterar vi dina personuppgifter enligt den lagstiftning som finns. Hanteringen av personuppgifter är både när vi prövar rätten till insatser, när vi utför insatsen, och när vi följer upp insatsen.

Utförandet av vårt uppdrag till dig styr även hur vi hanterar dina personuppgifter. Beroende på vad du ansöker om, eller vilka insatser du har inhämtar vi uppgifter och överför uppgifter om dina personliga förhållanden till andra myndigheter.

Lärandenämnden tillhandahåller barnomsorg, grundskola, fritidshem enligt lag men också gymnasie och vuxenutbildning.

Kulturnämnden har ansvar för allmänkultur, Bibliotek, kulturskola, fritidsgård och kulturhuset Kristallen.

Miljö- och byggnämnden har det samlade ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Verksamheten hanterar ansökningar eller anmälningar från och tillsyn av både företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar.

Nybro Bostads AB tillhandahåller, bygger och underhåller bostäder – så kallad allmännyttiga bostäder. Exempel på personuppgiftsbehandlingar som hanteras inom bostadsbolagets verksamheter är hyresavtal, intresseanmälningar, personaladministration, kundregister med mera.

Läs mer på www.nbab.se/gdpr

Nybro Energi bygger och driver energilösningar inom elnät, elhandel, vatten och avlopp, fjärrvärme och fibernät.

Läs mer på www.nybroenergi.se/gdpr

Omsorgsnämnden ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg utifrån socialtjänstlagen samt hemsjukvård, såväl i den egna bostaden som i de särskilda boendena.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller allt från att ta fram planer och kartor för samhällsbyggandet och minskad klimatpåverkan till att ta hand om kommunens mark och gator. Mycket praktisk verksamhet ingår som att skotta snö, laga mat och städa. Med företag, föreningar och privatpersoner ingår nämnden avtal gällande bland annat arrenden och nyttjanderätter. Även drift och skötsel av de kommunala sport- och fritidsanläggningarna samt bidrag till föreningslivet ingår.

Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Arbetet omfattar även eventuella lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar. I samband med valen arbetar röstmottagare på valnämndens uppdrag, organisation och administration av röstmottagare innebär en behandling av personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer i syfte att kunna hålla kontakt med de olika valdistrikten före och under valen.

Överförmyndarnämnden, som är gemensam för Emmaboda-, Nybro-, Torsås och Uppvidinge kommun, har som uppgift att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförlust.

Google Analytics

Från och med den 13 april 2021 använder inte Nybro kommun längre spårningsverktyget Google Analytics på sin webbplats.

Kontakta oss

Dataskyddsombud

Om du har frågor om Dataskyddsförordningen, hur kommunen behandlar personuppgifter.

Telefon: 0481-452 30

E-post: dataskyddsombud@nybro.se

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.