Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Integritetspolicy

Ofta behöver vi samla in information om dig för att kunna hantera dina ärenden.

Den information vi samlar in kommer endast behandlas av oss inom Nybro kommun. Vi kommer inte att lämna ut er information till tredje part om inget annat anges. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter vi samlar in är

  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Adress
  • Specifika frågor beroende av ärendets karaktär

Uppgifterna vi samlar sparas i syfte att

  • Kunna återkoppla och kontakta dig
  • Följa upp ett tidigare ärende
  • Kunna hantera ärendet specifikt

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att dina personuppgifter endast bevaras till dess att våra samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade.

Rättelse, radering och dataportabilitet

Du har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Härutöver har du rätt att påkalla att vi överför dina personuppgifter till av dig utpekad part. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av dig personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av dina personuppgifter.

Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar dina personuppgifter. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Kontakta oss

Dataskyddsombud

Om du har frågor om Dataskyddsförordningen, hur kommunen behandlar personuppgifter.

Telefon: 0481-452 30
E-post: dataskyddsombud@nybro.se

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000