Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning. Beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Vilken typ av beslut överklagas med laglighetsprövning?

Laglighetsprövning kan göras av allmänna beslut som är fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, en nämnd eller ett utskott. Det kan till exempel vara ett beslut från kommunfullmäktige om att anta en ny översiktsplan, eller ett beslut av lärandenämnden om nya riktlinjer för skolskjuts.

Vem får överklaga?

Du som är medlem i Nybro kommun kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten i Växjö. Du är medlem i kommunen om du är folkbokförd, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Nybro kommun. Du kan överklaga oavsett om du berörs personligen av beslutet eller inte.

Vid en så kallad laglighetsprövning bedömer förvaltningsrätten om ett beslut är lagligt.

Om din överklagan godkänns av domstolen upphäver de beslutet i sin helhet. Då har kommunen överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som går emot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

Hur och när överklagar jag?

Överklagandet måste vara skriftligt och du skickar det till förvaltningsrätten i Växjö. Överklagandet måste skickas in inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla.
I överklagandet ska du skriva vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är fel.

Tänk på att det i beslut som kan laglighetsprövas inte finns några upplysningar om att beslutet kan överklagas eller hur man gör det.

Vart skickar jag överklagandet?

Förvaltningsrätten i Växjö
Box 42
351 03 Växjö

E-post:  forvaltningsrattenivaxjo@dom.se

www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

Vilken typ av beslut överklagas med förvaltningsbesvär?

Beslut som påverkar dig personligen kan överklagas genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Det kan till exempel vara ett beslut om bygglov eller bistånd.

Om ett beslut kan överklagas med förvaltningsbesvär ska kommunen informera dig om det. Informationen om hur du gör för att överklaga får du ihop med beslutet.

Vem får överklaga?

Endast den som är berörd av beslutet kan överklaga.

Hur och när överklagar jag?

Överklagandet ska vara skriftligt och du skickar det till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet måste skickas in inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Kommunen tittar på om att ditt överklagande har kommit in i tid. Därefter skickar kommunen det vidare till den överinstans som beslutet kan överklagas till.

Överinstansen kan upphäva beslutet helt eller ta ett annat beslut.

Vart skickar jag överklagandet?

I informationen du fått ihop med beslutet finns adressen dit du ska skicka ditt överklagande.

Om beslut kan överklagas med förvaltningsbesvär kan det inte överklagas med laglighetsprövning.

Kostar det något att överklaga ett beslut?

Det kostar inget för dig att skicka in ett överklagande.

Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader. Du behöver inte betala motpartens kostnader om du förlorar.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.