Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Översiktsplanering

I översiktsplaneringen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt och är ett verktyg för att uppnå kommunens vision. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men används som ett stöd och underlag i kommande planarbete (till exempel bygglov och detaljplaner).

Rullande översiktsplanering

I Nybro jobbar vi med rullande översiktsplanering, vilket betyder att översiktsplanen kontinuerligt ses över och kompletteras med nya fördjupningar och tillägg. Genom att arbeta med fördjupade översiktsplaner för ett avgränsat geografiskt område som Nybro eller S:t Sigfrid eller tematiska tillägg som gång- och cykelplan, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, vindbruksplan och bullerfria områden kan översiktsplanen hållas aktuell utan att hela planen måste göras om.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.