Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Stöd vid våld i nära relation

Det finns olika former av stöd och hjälp att få vid våld i nära relation.

Viss hjälp i form av råd och stöd kan ges till alla och kräver inte någon ansökan eller beslut om stödet. Det finns också, vilket är det vanligaste s.k. biståndsbedömda insatser. Det innebär att behovet av stöd har utretts och bedömts av en socialsekreterare efter en utredning.

Vad du kan få hjälp med
Du kan få hjälp med

  • information och vägledning om våld och andra övergrepp
  • råd och stödsamtal med socialsekreterare
  • stöd i föräldraskap
  • samtalsbehandling både för dig som är våldsutsatt och för dig som utövar våld
  • stöd vid sociala problem med bl.a. skadligt bruk och beroende, ekonomi, bostad och arbete
  • stöd i form av praktisk hjälp ex. kontakt med andra myndigheter (polis, skatteverket, försäkringskassan, hälso- och sjukvården)

Detta är en form av hjälp som kan ges utan att en utredning först genomförs. Om det är fråga om upprepade samtalskontakter, kommer dock ett ärende att öppnas och en utredning att genomföras. Råd och stöd kan ges av socialsekreterare eller annan personal inom socialtjänsten.

I samband med ett uppbrott på grund av våld kan du vara i behov av ekonomiskt bistånd för att klara ditt och dina eventuella barns uppehälle. Det kan vara behov av hjälp i det akuta skedet samt långsiktigt för att ordna upp den ekonomiska situationen.

Vid bedömning av ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL ska socialtjänsten ta hänsyn till behov av stöd och hjälp för personer  som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Socialtjänsten har möjlighet att göra undantag från riksnormen. Kostnader kan beräknas till en högre nivå bland annat om den enskilde har tillfälligt höga utgifter som beror på utsatthet gällande våld eller andra övergrepp av en närstående eller för något annat brott.

Ekonomiskt bistånd till akut boende kan efter en bedömning  gälla dig som kan behöva förtur till boende på grund av skyddsbehov, hot eller risk eller annat kopplat till våld i nära relation.

Även den som utövar våld i nära relation kan utifrån en sammantagen bedömning av en familjs behov, beviljas bistånd i form av akut boende, t.ex. jourlägenhet. Prioriterade grupper för bistånd till boende generellt är personer som är våldsutsatta och barnfamiljer.

Nybro kommun erbjuder en behandlingsinsats som heter Samtal om frihet, vilken riktar sig till personer som tagit sig ur en partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkade av våldets långsiktiga och känslomässiga konsekvenser. Behandlingen handlar om samtalsstöd med tonvikt på motiverande samtal och med inspiration från KBT (kognitiv beteendeterapi) som syftar till förändring.

Insatsen kan erbjudas både individuellt och i grupp.

Behandling är viktigt för att ändra sitt våldsbeteende och få våldet att upphöra. Nybro kommun erbjuder en behandlingsinsats som heter Samtal om våld, vilket är en individuell behandling som riktar sig till personer som utövar våld. Denna behandling innehåller inslag från olika terapiformer, så som motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi och mindfulnessbaserad och affektfokuserad terapi.

Socialtjänsten kan erbjuda stöd vid föräldraskap i familjer där det förekommer våld i nära relation. När det förekommer våld i familjer där det finns barn sker alltid samverkan med avdelningen Barn- och familj.

 

 

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.