Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Vattenbrist ytvatten

Tänk på att Vatten är en av våra viktigaste resurser! Även om vi har haft god tillgång till vatten i Nybro kommun, måste vi vara rädda om vattnet för att vi även i framtiden ska ha vatten att dricka och tvätta oss i.

Vatten i sjöar, vattendrag och dammar

Det har nog inte undgått någon att vi har återkommande torra sommar och många vattendrag och sjöar i hela landet får vattennivåer under de normala sommarnivåerna. Det har varit många som fått problem med att få vattnet att räcka till dricksvatten både till människor och djur. Detta medför att många blir oroliga och mycket frågor uppstår. Nu har vi samlat ihop frågorna så att ni lätt kan ta reda på svaren.

Klimatet är en beskrivning av vädrets genomsnittliga egenskaper under en längre tid. Klimatet kan förändras av många olika orsaker, bland annat genom naturliga företeelser som vulkanutbrott, variationer i jordaxelns riktning m.m. Klimatet kan också förändras av människans påverkan, exempelvis genom utsläpp av partiklar som förändrar hur solens strålar reflekteras, och av gaser som förstärker atmosfärens växthuseffekt.

I vår region påverkas vi genom att det kommer bli högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder och vanligare med extrema vädersituationer som torka, värmeböljor, skyfall, stormar, höga flöden och översvämningar. Tecken på detta kan vi se redan idag, t.ex. torra sommar och dåligt med snö under vintern som orsakar grundvattenbrist och häftiga regn som orsakar översvämningar.

Om ett vattendrag eller sjö har ett väldigt lågt vattenstånd under sommaren är det mest troligt en naturlig process pga. av en torr period med lite nederbörd. Det finns inget vi ska eller bör göra i sådana fall. Det vi kan tänka på är dock att inte ta upp vatten ur vattendraget eller sjön och det kan vara bra att dokumentera det låga vattenståndet. Maila gärna in en bild med platsbeskrivning, vart fotot är taget och datum till samhallsbyggnad@nybro.se och märk det med ”låga vattennivåer”. Detta är till hjälp för dokumentation för framtiden och förståelse för våra vattensystem.

En kraftverksdamm eller reglerbar damm är en damm som har luckor eller någon form av reglering i utloppet vilket gör att man kan reglera vattennivån i dammen. Många reglerbara dammar i Nybro kommun är mycket små och kan vid brist på vatten som fyller på dammen under torra perioder sänkas kraftigt eller torka ut. Alla reglerbara dammar är det länsstyrelsen som har tillsyn på och misstänker man att dammägaren missköter sin damm kan man vända sig till länsstyrelsen (eller direkt till dammägaren). En reglerbar damm med vattendom har ofta en maxnivå i dammen som de inte får överstiga men ingen minimumnivå de kan sänka dammen till och därför kan dammarnas vattennivå höjas och sänkas ganska mycket under kort tid.

vattenverksamhet.kalmar@lansstyrelsen.se

Våra vattendrag är kraftigt förändrade och ett naturligt vattendrag skulle antagligen sina under sommaren/torra perioder och det var därför man började bygga dammar i vattendragen, för att behålla vatten. Genom att behålla vattnet i dammar kunde man använda kvarnen under en längre period, än bara under en kort period under våren och hösten. Många naturliga vattendrag har alltså en period med lågvatten och torka och en period med högvatten och översvämningar. Längs med vattendrag har vi unika områden som är beroende av dessa höjningar och sänkningar i vattennivån som svämskogar och gamla slåttermarker. På vissa ställen i världen t.ex. floden Nilen är höjningen och översvämningen av flodområdena nödvändig för att det skulle finnas liv i en annars torr miljö. Ett naturligt vattendrag ska alltså ha dessa höjningar och sänkningar i vattennivån för att få en mångfald av olika djur och växter. Idag har vi byggt bort dessa höjningar och sänkningar vilket skapar en jämnare vattennivå. Djuren och växterna har naturligtvis försökt att anpassa sig till detta. Många djur och växter kommer antagligen inte att klara sig under torkan men finns det möjlighet för individer att sprida sig från andra ställen så kommer de att återkomma.

På våra kommunala badplatser tas det prover på vattnet för att avgöra ifall det är säkert att bada. Detta kommer att göras under sommaren v24, 28 och 32. Provet som tas är för att kontrollera halter av E. coli (en bakterie som finns i avföring) i våra badvatten vilka vid för höga värden kan orsaka magsjuka.

Provresultaten kommer att redovisas på sidan Badplatsen.

 

Hur bildas grundvatten och övriga frågor om grundvatten kan du hitta hos SGU (Sveriges geologiska undersökning).

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.