Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Individ- och familjeförvaltningen

Vi kan i vår förvaltning erbjuda råd, stöd, och bistånd för alla åldrar och i livets olika skeden.

Vi arbetar i många avseende generellt förebyggande, men i de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till oberoende och självständighet. I vissa delar syftar våra insatser till att skydda barn, ungdomar och enskilda som utsätts för hot eller våld.

Vår förvaltning är indelad i fem olika verksamheter:

Central administration

med huvudsaklig uppgift att ge administrativt stöd till övriga verksamheter i förvaltningen.
Ansvarig chef: Socialchef Gudrun Johnsson

Ekonomi och vuxen

med ansvar för försörjningsstöd, rehabilitering, skuldsanering, budgetrådgivning, missbruksvård och ärenden som rör hot och våld i nära relationer. Verksamheten hanterar även dödsboanmälningar.
Ansvarig chef: Verksamhetschef Lars Wasteby

Barn och familj

med ansvar för barn- och ungdomsfrågor, familjerätt, öppenvårdsverksamhet för barn unga och familjer, familjehem och kontaktpersoner, ungdomsmottagning och Öppen förskola. Inom verksamheten handläggs och verkställs även det stöd och de insatser som ges ensamkommande barn och ungdomar.
Ansvarig chef: Verksamhetschef Johanna Franzén

Integration

med ansvar för kommunens delar av nyanländas etablering, vilket för förvaltningens del avser att ge socialt stöd och samhällsinformation.
Ansvarig chef: Verksamhetschef Lars Wasteby

Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar – OF

med ansvar att ge bistånd och insatser enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Till insatserna hör bland annat boendestöd, bostad med särskild service, korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösarservice och personlig assistans.
Ansvarig chef: Verksamhetschef Linda Johansson

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000