Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Vikroken naturreservat

Vikroken naturreservat

I norra delen av kommunen ligger Vikrokens naturreservat.

Reservatet utgörs till stor del av nyckelbiotoper med höga naturvärden. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden inom området. Målen ska uppnås genom att övervägande delen av området lämnas för fri utveckling.

Det finns många skyddsvärda arter och miljöer inom området:

  • Vattennära lövskogsmiljöer med ädla lövträd och rik kärlväxtflora
  • Fuktiga barrskogsmiljöer med lövinslag
  • Lämpliga biotoper för vitryggig hackspett
  • De rödlistade arterna blomskägglav, almlav, ekskinn, kandelabersvamp och scharlakansvårskål samt den mycket sällsynta sälgplätten

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000