Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Vikroken naturreservat

Vikroken naturreservat

I norra delen av kommunen ligger Vikrokens naturreservat.

Vikrokens naturreservat är fördelad på två ytor intill Alsterån, nordost om Alsterbro. Reservatet utgörs till stor del av nyckelbiotoper med höga naturvärden medan vissa delar är yngre skogar med syfte att skötas så att naturvärdena stärks. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden inom området. Målen ska uppnås genom att övervägande delen av området lämnas för fri utveckling och att en del av skogarna ställs om till att domineras av lövträd snarare än barrträd.

Vikrokens skogar är varierade och närheten till ån gör att här finns stora ytor med sumpskogar och kärr. En del av kärren är näringsfattiga med en flora typisk för blöta mossar medan andra är rika sumpskogar med glasbjörk och klibbal.

På torrare marker finns äldre tall- och ekskogar och längst i öster en rik lövskog som en rest från ett tidigare torpställe där de gamla inägorna långsamt har vuxit igen.

Efter en inventering 2017-2018 konstaterades många nya arter för reservatet och det blev tydligt att både insektsfauna och floran av mossor, lavar och svampar är värdefullare än tidigare känt. Särskilt värdefulla visade de strandnära lövskogarna med källpåverkan och gott om död ved vara med bland annat svart ögonknäppare och flera sällsynta flugor som lever i död ved. Skugglobmossa hittades i de rikaste, fuktiga skogarna med ask invid ån och den mycket sällsynta mjöltaggsvampen dök upp en ekdominerad skog.

Bra att veta

  • Vikrokens naturreservat är fördelat på två ytor är totalt 64 hektar där det mesta utgörs av skog
  • Reservatet bildades 2004 med syfte att främja den biologiska mångfalden i området
  • Varje delyta har en mindre parkering
  • Reservatet sköts främst genom att skogarna lämnas för fri utveckling men åtgärder för att främja lövträd har gjorts på flera platser

Vägbeskrivning

Kör norrut på väg 125 genom Alsterbro samhälle. Drygt 300 meter efter butiken sväng höger in på Nytorpsvägen. Följ Nytorpsvägen drygt 2 km och sväng sedan höger och följ grusvägen ytterligare drygt en kilometer så kommer du till en mindre parkering med bänkar invid vägen. För att nå den östra delen fortsätt på Nytorpsvägen ytterligare 1,5 km och sväng sedan höger och fortsätt till vägen slutar vid en parkering.

Naturkartan Vikroken naturreservat

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.