Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk enligt skollagen. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Eleverna får då närvaroplikt på samma sätt som i grundskolan.

Året när barn fyller sex år kommer vårdnadshavare att få information i början av året. Informationen innehåller information om hur och när val till förskoleklass görs. Beslut om vilken skola barnet placeras på meddelas efter att ansökningarna gåtts igenom.

Såhär går fördelning av förskoleklassplatserna till

Lärandenämnden har beslutat en riktlinje för skolplaceringar i Nybro kommun.

Riktlinje för skolplaceringar i Nybro kommun

Skolval

Nybro kommun utgår från vårdnadshavarnas önskemål vid placeringen i förskoleklass. Önskemålen samlas in genom ett skolval. Skolvalet genomförs i början av vårterminen före den kommande skolstarten.

E-tjänsten skolval

Om vårdnadshavaren inte gör ett skolval

Om vårdnadshavaren inte gör ett skolval placeras eleven på en skola nära hemmet. Nära hemmet för en elev i förskoleklass är ett avstånd på max 3 km mellan hemmet och skolan. Om det inte finns någon skola nära hemmet placeras eleven på den skola som ligger inom elevens skolskjutsområde.

Önskemål om skolskjuts

Om eleven saknar en skola nära hemmet och önskar ansöka om skolskjuts behöver vårdnadshavaren välja den skola som ligger inom elevens skolskjutsområde. Det är fritt att önska andra skolor än sin placeringsskola inom skolskjutsområdet, men det påverkar elevens rätt till skolskjuts.

Karta över skolskjutsområden.

Fristående skola eller skola i annan kommun

Fristående skolor har egna antagningar och genomför sina egna skolval. Vid önskemål om placering vid en fristående skola eller en kommunal skola utanför Nybro kommun ska vårdnadshavare kontakta önskad skola direkt.

I Nybro kommuns skolval ska vårdnadshavaren meddela att de har ansökt till en fristående skola eller en skola i en annan kommun. Om eleven inte blir antagen till den sökta skolan ska vårdnadshavaren snarast meddela hemkommunen.

Urvalskriterier

Om fler elever önskar att gå i en skola än det finns plats på skolan måste kommunen göra ett urval. Om alla elever inte får plats i önskad skola gäller följande urvalskriterier:

1. Skolskjutsområde

2. Relativ närhet

3. Absolut närhet

4. Lottning

Barn med skolplikt som ansökt om plats men inte är folkbokförda i kommunen, placeras på önskad skola i mån om plats. Det samma gäller för barn som inte har skolplikt men som har ansökt om att få börja förskoleklass.

1. Skolskjutsområde

Kommunen har fastställda skolskjutsområden (se separat karta).

Elever som är folkbokförda i en skolas skolskjutsområde, och uppfyller avståndskraven enligt kommunens skolskjutsreglemente, har förtur till den skolan.

Skolskjutsreglemente.

Skolskjutsområden

2. Relativ närhet

Närhetsprincipen innebär inte att den elev som bor närmast en viss skola enbart av detta skäl ska ges företräde framför andra sökande i kommunen. I stället är det enligt rättspraxis relativ närhet som gäller, det vill säga alla barns rätt till en skola nära hemmet. Det kan finnas flera skolor som anses vara belägna nära hemmet. Skolplatserna fördelas utifrån avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och en skolenhet nära hemmet. Det innebär att om det finns fler sökande än platser vid en viss skola så har det barn företräde som relativt sett har närmast till den önskade skolan.

De önskade skolorna ställs i relation till en skola nära hemmet, alternativt den skola som ligger inom elevens skolskjutsområde.

Hur beräkningen av relativ närhet går till illustreras av bilden nedan. Med skolväg avses kortaste färdvägen längs vägnätet mellan elevens folkbokföringsadress och skolans huvudentré. Färdväg kan vara gång- och cykelväg. Mätningen görs i kommunens systemverktyg för skolplaceringar som använder kommunens GIS. Vid beräkning av relativ närhet gör kommunen inte någon trafiksäkerhetsbedömning. Avståndsmätningen och beräkningen av avstånd har enbart sin grund i att mätningarna ska vara likvärdiga och utföras på samma sätt oavsett elevens faktiska färdväg.

De önskade skolorna ställs i relation till en skola nära hemmet, alternativt den skola som ligger inom elevens skolskjutsområde.

Elev 1 har närmare till Skola 2 jämfört med Elev 2.

Elev 1 har dock också närmare till Skola 1 jämfört med Elev 2.

Vid platsbrist på Skola 2 får Elev 2 därmed sin placering på Skola 2 och Elev 1 får sin placering på Skola 1.

3. Absolut närhet

Om två elever har exakt samma relativa närhet till en skola så görs urvalet utifrån absolut närhet. Absolut närhet innebär det faktiska avståndet mellan hem och skola. Eleven som bor närmast skolan har då förtur. Mätningen görs i kommunens systemverktyg för skolplaceringar som använder kommunens GIS. Vid beräkning av absolut närhet gör kommunen inte någon trafiksäkerhetsbedömning. Avståndsmätningen och beräkningen av avstånd har enbart sin grund i att mätningarna ska vara likvärdiga och utföras på samma sätt oavsett elevens faktiska färdväg.

4. Lottning

Om två elever även skulle ha samma absoluta närhet till skolan så sker platstilldelningen utifrån lottning. Lottning genomförs genom en funktion i kommunens systemverktyg för skolplaceringar.

Kontakta oss

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola

Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer

Alsterbro åk F-9 och Kristvallabrunn skola åk F-6 och Fritidshem

Pär Axelsson, rektor
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Anpassad grundskola Hanemålaskolan och Paradisskolan

Sofie Lindman, rektor
0481-455 43
Sofie.Lindman@nybro.se

Fagerslättsskolan åk F-3 och Fritidshem

Anna Hård af Segerstad, rektor
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Fagerslättsskolan åk 4-6

Malin Westergren, rektor
0481-455 12
malin.westergren@nybro.se

Hanemålaskolan åk F-6 och Fritidshem

Camilla Tagesson, rektor
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Madesjöskolan åk F-6 och Fritidshem

Per Nilsson Ekholm, rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Madesjöskolan åk 7-9

Per Nilsson Ekholm, Tf. rektor
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Paradisskolan åk F-6 och Fritidshem

Emma Pernbert, rektor
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Paradisskolan åk 7-9

Magnus Holmerin, rektor
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Orrefors och Flerohopp skola åk F-6 och Fritidshem

Ulrika Barkstedt, rektor
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Västerängsskolan och Örsjö skola åk F-6 och Fritidshem

Penelope Grant, rektor
0481-454 87
penelope.grant@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.