Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Flerohopp

Denna ortsanalys behandlar Flerohopp och avgränsningen för ortsanalysen är Flerohopp tätort. Ortsanalysen är en inledande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Nedan presenteras ortsanalysen av Flerohopp. Det går att ta del av materialet genom att läsa en sammanställning av ortsanalysen i pdf-format samt genom att titta på de planscher som ställdes ut under dialogkvällen.

Flerohopp – Ortsanalys

En barnkonsekvensanalys har tagits fram för alla orter som analyseras i en ortsanalys. Denna belyser både barnperspektiv och barnets eget perspektiv. Dialog genom workshop har förts med barnen i den aktuella orten.

Barnkonsekvensanalys Flerohopp

Sammanfattning från dialogträff 26 oktober

Här redovisas en sammanfattning av inkomna svar på svarstalong som fanns att fylla i på dialogträffen den 26 oktober.

Kvaliteter i Flerohopp

Närheten till naturen med vattendragen som går genom samhället, trygghet och lugnet lyfts som kvaliteter för orten. Även förskolan, skolan och gemenskapen är viktiga delar.

Vad är bra i Flerohopp?

Förskolan, skolan, tryggheten, gemenskapen och den geografiska närheten till Nybro lyfts som bra egenskaper med Flerohopp. Närheten till naturen upplevs som positivt.

Vad kan bli bättre i Flerohopp?

Önskemål om lekplats i orten lyfts, liksom underhåll vid badplatsen och grillplats på orten. Kopplat till badplatsen förekommer även önskemål om hundbad. Flera svar lyfter kulturmiljöerna vid den tidigare bruksmiljön med vattenvägar behöver underhållas och säkras. Flera synpunkter inkom om växtlighet och träd i dammarna med önskemål om rensning i desamma samt att vattenspeglar i samhället synliggörs. I svaren framgår att höga hastigheter förekommer på Gummamålavägen och farthinder efterfrågas. Fler boendeformer som enplanslägenheter efterfrågas. Ytan för det tidigare bruket önskas iordningställas genom plantering av träd, buskar och blomstersättningar. En miljöstation i orten efterfrågas. Enstaka synpunkter lyfter även upplyst vandringsstig, fler bussturer, en anslagstavla vid skolan samt nya infoskyltar vid kulturmiljöerna.

Hur ser du på Flerohopp framtid?

Svaren visar på att Flerohoppsborna ser att orten har en ljus framtid. I svaren framgår en tro på att fler vill bo i en lugn ort nära naturen. Skolan betydelse betonas och även förhoppning om fler byggbara tomter, satsningar på orten, en fortsatt dialog med politiken samt att ha engagemang i föreningar.

Underlag till ortsanalys

Planmosaik

Rekreation och friluftsliv

Sammanfattade slutsatser

Service

Statistik

Vision 2050

Välkomstplansch

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys_karta

Historisk utveckling

Infrastruktur

Invånardialog_1

Invånardialog_2

Karta över Flerohopp

Kulturmiljöer

Landskapet

Lynchanalys

Läge och omland

Naturvärden

Vad vi har gjort på orten

Flygbild_3

Flygbild_2

ÖP-processen

Karta

Flerohopp ortsanalys

Flerohopp skola, Nybro, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.