Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna  intressena ska tillgodoses för hela kommunen samt hur kommunens tätorter och landsbygd kan utvecklas.

Översiktsplanen

Översiktsplanen är en kommunövergripande plan som redovisar den översiktliga mark- och vattenanvändningen inom kommunen. Översiktsplanen beskriver även kommunens planeringsförutsättningar. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar som en vägledning för hur kommunen ska planera användningen av mark och vatten inom kommunens yta samt för hur den bebyggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.

Kommunens översiktsplan är ett viktigt underlag för planeringen i kommunen även på mer detaljerad nivå då den bland annat ger vägledning för mark- och vattenanvändning i samband med framtagande av detaljplaner.

Aktualitetsförklaring

Varje mandatperiod ska beslut tas i kommunfullmäktige om översiktsplanens aktualitet. Med det menas att kommunen tar ställning till om det som beslutats i översiktsplanen fortfarande stämmer överens med hur man vill att kommunen ska utvecklas. Den 30 januari 2012 beslutade kommunfullmäktige att gällande översiktsplan från år 2007 ska, förutom en ändring av kapitel 1, underrubrik Vår vision för hållbar utveckling i översiktlig fysisk planering, betraktas som aktuell. Det reviderade kapitlet finns med i materialet här på hemsidan. Dessvärre kan vissa tryckta versioner av översiktsplanen fortfarande innehålla det inaktuella kapitlet.

Översiktsplan för Nybro kommun juni 2007 – PDF-fil (9 MB)

Planeringsstrategi

Från och med valet 2022 ersätts aktualitetsförklaringen med ett krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi för varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val, vilket innebär att kommunen första planeringsstrategi ska antas senast den 11 september 2024. Avsikten med planeringsstrategin är att den ska vara mer framåtsyftande än den tidigare aktualitetsprövningen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.