Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Enskilt avlopp

Enskilda avlopp kallas de avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett större reningsverk (exempelvis ett kommunalt reningsverk).

Avloppsvatten innehåller bakterier, virus, kemikalier och näringsämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten.

Innan du anlägger eller ändrar din enskilda avloppsanläggning behöver du anmäla eller söka tillstånd hos oss.

Ansökan om tillstånd krävs för att anlägga en avloppsanläggning för WC.

Ansökan krävs om du väljer att utföra ändringar på din befintliga avloppsanläggning. Exempel om du ändrar platsen för infiltration eller om du ändrar reningsteknik (ex från stenkista till infiltrationsanläggning).

Ansökan krävs om du vill ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

När krävs anmälan?

Anmälan krävs exempelvis om du ska inrätta en förmultningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering.

För att få bygga en avloppsanläggning krävs att man är sakkunnig. Skaffa dig kunskap och välj en sakkunnig entreprenör.  Havs och Vattenmyndigheten har ytterligare information till dig som fastighetsägare.

Havs och Vattenmyndigheten

För att bedöma hur anläggningen ska placeras och dimensioneras krävs en markundersökning. Detta görs antingen av dig själv eller av entreprenör. Vid markbaserad rening ska provgrop grävas och en markanalys ska bifogas med ansökan.

Provgrop/grundvattenrör

I samband med eller innan du skickar in ansökan om enskilt avlopp ska du gräva en provgrop. Provgropen ska vara minst 2 meter djup eller till den nivån man stöter på berg. Efter att du skickat in din ansökan kommer miljöenheten ut och inspekterar provgropen. Det går även bra att installera ett grundvattenrör (ex. Ø 110 mm). Viktigt att tänka på är att grundvattenröret installeras uppströms platsen för infiltration av avloppsvatten. Välj ut en plats i samråd med din entreprenör.

Provgrop

I provgropen kan man observera

  • grundvattennivå
  • jordlagrens mäktigheter och egenskaper
  • avstånd till berg.

I provgropen kan man också ta ut prover för att bedöma om jorden är lämplig som infiltrationsmaterial.

Provgropen får inte vara för grund, eftersom man helst vill hitta nivån för både grundvattnet och berggrunden.

Grundvattenrör

Säkraste sättet att avläsa grundvattennivån i provgropen är att använda grundvattenrör. Grundvattenrören sätter man ner i samband med att provgrop grävs. Fördelarna med grundvattenrör är flera:

  • Gropen behöver inte stå öppen en längre tid vilket bland annat minskar risken för olyckor.
  • Avläsningen störs mindre av vädret (nederbörd kan samlas i en öppen provgrop i en tät jord).
  • Man kan göra avläsningar under längre tid vilket ökar noggrannheten i bestämningen.

Exempel på tvärsektionsritning över infiltration med grundvattenrör för kontroll av grundvattennivå. Rörets botten bör ligga minst 140 cm under infiltrationsnivån (undre kanten på spridningslagret i detta exempel).

Perkolationsprov/siktanalys

För att dimensionera en markbaserad avloppsanläggning krävs underlag för beräkning av erforderlig infiltrationsyta. Detta kan antingen göras med hjälp av perkolationsprov eller siktanalys.

Perkolationsprov används ofta när man vill uppskatta jordens long term acceptance rate (LTAR-värde). LTAR värdet används för att beräkna dimensioneringen av infiltrationsanläggningen. Ett perkolationsprov kan du göra själv eller med hjälp av entreprenör.

En siktanalys genomförs av laboratorier. Jordprovet lämnas in till ett företag som kan utföra siktanalyser, konstorleksanalyser eller infiltrationsanalyser.

Företag som utför siktanalyser

Använd vår e-tjänst när du ansöker/anmäler enskild avloppsanläggning

Alternativt skickas ansökan/anmälan via post till postadress:

Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 382 40 Nybro.

I samband med prövningen av ansökan kontaktar vi dig och eventuell entreprenör för att boka tid för ett besök på plats.

Om något saknas i din ansökan kommer vi be dig att komplettera ansökan.

Miljö- och byggnämnden fattar beslut i ärendet. Du och andra berörda har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Du får påbörja anläggandet efter att beslutet vunnit lagakraft (när överklagningstiden har gått ut).

Du måste påbörja anläggandet inom två år från beslutsdatumet och anläggningen måste vara färdigställd inom fem år. Om du har fått ett förbud att släppa ut avloppsvatten måste den nya anläggningen vara klar och i drift senast den dagen förbudet börjar gälla.

Som fastighetsägare ansvarar du för att entreprenören fyller i en entreprenörsrapport och skickar denna till miljö- och byggnämnden när avloppet är klart. Entreprenörsrapporten beskriver i detalj hur anläggningen är utförd. Till entreprenörsrapporten ska fotografier på anläggningen bifogas.

E-tjänst Entreprenörsrapport – Anläggande av enskilt avlopp

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskydd

Om du har frågor om miljö- och hälsoskydd kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.