Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Styrande dokument

Här hittar du Nybro kommuns styrande dokument. Det är kommunens förtroendevalda politiker som fastställer dessa dokument och de anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Karta över allmänna lokala ordningsföreskrifter

Lokala hälsoföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning

Mat- och måltidspolicy

Policy för upplåtelse av rätt att jaga på kommunens mark

Resepolicy

Reglemente för uppvaktning av förtroendevalda och arbetstagare

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för ungdomsrådet

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för revisorer

Reglemente för planeringsberedningen

Reglemente för överförmyndarnämnd i samverkan

Reglemente för omsorgsnämnden

Reglemente för kulturnämnden

Reglemente för Lärandenämnden

Reglemente för miljö- och byggnämnden

Reglemente för kommunal väghållning och enskilda vägar

Reglemente för bidrag till pensionärsföreningar

Reglemente för kommunala pensionärsrådet

Reglemente för Individ- och familjenämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för valnämnden

Reglemente för funktionshinderrådet

Riktlinjer – Fond för landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för förmånsbil

Riktlinjer för bidrag till företagsorganisationer

Riktlinjer för ersättning av materialinköp till föreningar i samhällen

Riktlinje för sponsring och reklam

Riktlinjer för bidrag till föreningar

Riktlinjer för markförvärv och markanvisning

Riktlinjer för maten och måltiderna inom förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola

Riktlinje för Nybroförslaget

Riktlinjer och rutiner för maten och måltiderna i omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Nybro kommuns förskole- och fritidsverksamheter

Riktlinje Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda

Riktlinje för informationssäkerhet

Riktlinje för Överförmyndarnämndens hantering av dataskydd och personuppgifter

Skolskjutsreglemente

Strategi avseende varumärkesplattform för Nybro kommun som organisation, arbetsgivare och plats

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.