Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Personuppgiftsbehandling och dataskydd vid borgerliga vigslar

Personuppgifter för dig och din partner behandlas när du/ni lämnar en intresseanmälan om vigsel.

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vid behandling av personuppgifter värnar Nybro kommun om er personliga integritet.

Nybro kommun behandlar era personuppgifter för att kunna genomföra/förrätta en vigsel. Era personuppgifter kommer att behandlas vid mottagande av intresseanmälan för vigsel och vid inlämnandet av intyg om hindersprövning och vigselintyg. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Vigselförrättaren hanterar personuppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse för att denne ska kunna förrätta en vigsel.

Kommunstyrelseförvaltningens kansli är vigselförrättaren behjälplig med att förbereda och administrera vigselbevis och vigselprotokoll och era personuppgifter behandlas med rättslig förpliktelse som grund.

För att genomföra en vigsel krävs två vittnen och deras personuppgifter sparas i vigselprotokoll. Rättslig förpliktelse är grunden till behandlingen.

De personuppgifter som behandlas är de du/ni lämnat i intresseanmälan (muntligen eller skriftligen) såsom namn och kontaktuppgifter (telefon och e-post).

Nybro kommun hanterar även de personuppgifter som framgår av Skatteverkets intyg om hindersprövning och vigselintyg. Personnummer, namn och adress behandlas och används för att upprätta vigselprotokoll och vigselbevis.

Personuppgifter som lämnas vid en intresseanmälan kommer inte att användas i annat syfte än att genomföra en vigsel. Samtidigt är det viktigt att veta att handlingar som lämnas till kommunstyrelseförvaltningen kan bli allmänna handlingar och att de då kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen och kommunens informations-hanteringsplan.

De som tar del av personuppgifterna inom kommunstyrelseförvaltningen är anställda som har till arbetsuppgift att hantera vigslar, likaså exempelvis registratorer och vigselförrättare.

De kategorier av mottagare som Nybro kommun kan komma att dela personuppgifterna med är andra myndigheter, såsom Skatteverket och Länsstyrelsen.

Nybro kommun iakttar principen om lagringsminimering, vilket innebär att personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

När Nybro kommun mottagit personuppgifter från dig/er vid intresseanmälan för vigsel, raderas era personuppgifter efter genomförd vigsel eller vid 2 års inaktivitet. Efter genomförd vigsel arkiveras en kopia av vigselbevis och vigselprotokoll.

Du har rätt att vända dig till Nybro kommun för att få tillgång till dina personuppgifter, för att begära rättelse, radering och överföring av personuppgifter eller begränsning av behandling och för att invända mot behandling. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och arkivregler kan emellertid innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan ges till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

E-post: imy@imy.se

Kontakta oss

Dataskyddsombud

Om du har frågor om Dataskyddsförordningen, hur kommunen behandlar personuppgifter.

Telefon: 0481-452 30

E-post: dataskyddsombud@nybro.se

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.