Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Barnomsorg & förskola

Förskoleverksamheten i Nybro kommun för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem.

Förskole- och fritidshemsverksamheten är öppen måndag – fredag, max 12 timmar per dag, mellan klockan 06.00-18.30. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Förskolorna är också stängda fyra dagar per kalenderår för utbildning. Respektive förskola meddelar när dessa dagar infaller.

Allmän förskola för 3-5-åringar från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka under skolans terminstider.

Skolbarnsomsorg gäller för barn i åldern 6-12 år i anslutning till skoldagen.

Riktlinje för Nybro kommuns förskole- och fritidsverksamheter

Barnomsorgstaxa

Val av förskola, familjedaghem eller fritidshem

Du som förälder väljer förskola, familjedaghem eller fritidshem genom att ansöka via vår e-tjänst. Platserna fördelas enligt ett kösystem, vilket innebär att det kan förekomma viss väntetid för att få plats vid en önskad förskola. Kommunen erbjuder förskoleplats inom fyra månader från önskat startdatum. Det är dock inte alltid säkert att det är möjligt att erbjuda den förskola som är förstahandsalternativet.

E-tjänst

Stängningsdagar

Stängningsdagar för förskolan och fritidshem vårterminen 2024 är 8 januari och 17 juni.
Sommarstängt 2024 är: 8 juli till och med 11 augusti.

Frågor och svar

Du kan anmäla ditt barn i barnomsorgskön maximalt sex månader innan du vill att ditt barn ska börja. Som längst kan du få vänta fyra månader innan plats erbjuds. Ditt barn måste ha fyllt ett år vid placeringsstart. Datum för önskad placering ska vara det datum som introduktionen börjar.

Inga nya placeringar görs under perioderna:

  • mitten av juni – mitten av augusti
  • mitten av december – mitten av januari

Ansökningar med önskat startdatum under dessa perioder kommer att avslås. Om du ändå behöver en plats till ditt barn under denna period kontaktar du handläggare på förvaltningskontoret.

Ansökan om plats görs på Mina Sidor på kommunens hemsida. Vid skuld till oss kommer din ansökan att avslås.

 

Schoolsoft E-tjänst

Har ditt barn barnomsorg idag och behöver fritidsplats till hösten behöver du inte göra någon ansökan. Du anmäler på blankett från skolan att du önskar fritidsplats och ditt barn skrivs in på rätt avdelning från och med den 1 augusti.

Har ditt barn ingen placering idag eller är inskriven på Allmän Förskola och ni behöver fritidshemsplats till hösten måste du göra en ansökan på Mina Sidor på kommunens hemsida.

Till de enskilda förskolorna Pingstliljan, Positivet samt Norlandia Glasriket Förskolor ansöker du på Mina Sidor på kommunens hemsida. Ansökan till övriga enskilda verksamheter gör du direkt till respektive verksamhet.

SchoolSofts E-tjänst

För barn som inte är inskrivna i skolbarnsomsorgen finns möjlighet att under skolans lovdagar boka plats på ett fritidshem till en kostnad av 85 kr/dag. Ansökan görs på särskild blankett som finns på fritidshemmen och som även lämnas där, senast fyra veckor innan önskad placering.

Du får information om erbjuden plats till din e-postadress. Placeringar för barn som ska börja förskola och fritidshem i augusti skickas i regel ut från mitten av mars och håller i regel på till mitten av juli. Under resten av året sker placeringarna löpande, oftast någon månad före startdatum.

Det är ditt ansvar att hålla koll på ett erbjudande. Om du inte besvarar erbjudandet i tid (inom 7 dagar) raderas ditt barn ur kön och ny ansökan måste göras.

Logga in på e-tjänsten via Mina Sidor på kommunens hemsida. På E-tjänstens startsida går du till Status för ansökan där du under pågående ansökan finner ditt erbjudande. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda besvara erbjudandet inom sju (7) dagar.

Vid godkännande av erbjudande är det viktigt att registrera hushållets inkomst för att säkerställa rätt avgift. Är inkomsten noll ska även detta registreras.

 SchoolSofts E-tjänst

Tackar du ja till ett erbjudande som inte är ditt förstahandsval kan du stå kvar i kö till detta. Du har kvar ditt ködatum men har inte längre någon platsgaranti då denna är uppfylld i och med ditt första erbjudande.

Nej, om du avböjer ditt barns platserbjudande raderas ditt barn ur kön. En ny ansökan måste göras vilket kan innebära att du får vänta i fyra månader till på ett nytt erbjudande.

Ditt barn blir tidigast i augusti erbjuden byte till ditt önskade alternativ beroende på tillgång till plats och barnets placering i kön. Undantag kan ske vid särskilda skäl. Bytesansökningar omfattas inte av platsgarantin.

Det är innevarande års snittinkomst per månad som ska registreras. För att räkna ut detta måste man räkna ut hela årets inkomst och dividera med tolv. Det är endast skattepliktig bruttoinkomst (innan skatt) som ska beräknas. Vet man inte den får man uppskatta inkomsten. Korrigering görs vid årlig avgiftskontroll där din deklarerade inkomst hämtas från Skatteverket. Utebliven inkomstregistrering innebär att maxtaxa debiteras.

Barnomsorgstaxa

Uppsägning görs på Mina Sidor på kommunens hemsida. Välj mina placeringar och välj hantera i rutan för den placering du vill säga upp.

Sista dag för placering är det datum ditt barn kommer att sluta. Uppsägningstiden är dock två månader och du betalar avgift under hela den tiden.

Schoolsofts e-tjänst

Under den tid du till exempel är föräldraledig med yngre syskon kan du ändra från en vanlig avgiftsbelagd förskoleplats till allmän förskola. Allmän förskola är för barn mellan tre och sex år och följer grundskolans läsårstider. Allmän förskola erbjuds därmed inte under de dagar då grundskolan är stängd. Verksamheten omfattar i snitt 15 timmar per vecka.

Ändring av grund för placering gör du genom att logga in på Mina Sidor på kommunens hemsida. Under Mina placeringar väljer du Hantera för det barn som det gäller. Gå till Ansök om ny kontraktstid och fyll i 15 timmar samt från när ändringen ska gälla. Du kan inte ändra tidigare än en vecka fram i tiden.

Om ändringen görs efter månadens fakturering korrigeras avgiften vid kommande faktura eller vid avgiftskontroll för året.

 SchoolSofts E-tjänst

Barn från ett års ålder till föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats under den tid vårdnadshavare arbetar eller studerar samt eventuell restid. Barn till förälder som är arbetslös eller föräldraledig med syskon har rätt till 15 timmar/vecka.

Barn 3-5 år har rätt att delta i allmän förskola från höstens terminsstart det år dem fyller 3 år. Ansökan görs via Mina Sidor på kommunens hemsida.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan, efter utredning och bedömning av förskolans rektor tillsammans med Centrala barn- och elevhälsan, anvisas plats i förskola. En sådan anmälan sker på särskild blankett till Förskolechefen för den enhet man söker. Blanketten finns för utskrift under Mina Sidor på kommunens hemsida.

Barn till föräldrar som arbetar eller studerar har rätt att gå på fritidshem. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan, efter utredning och bedömning av fritidshemmets rektor tillsammans med Centrala barn- och elevhälsan, anvisas plats på fritidshem. En sådan anmälan sker på särskild blankett till rektor för det fritidshem man söker. Blanketten finns för utskrift under Mina Sidor på kommunens hemsida.

Har du blivit sambo ska du anmäla det till oss eftersom även hens inkomst är beräkningsgrundande för din avgift.
Avgiften beräknas på hushållets inkomst och med hushåll avses ensamstående, gifta samt par som är sammanboende med eller utan gemensamma barn.
Din anmälan görs till barnomsorg@nybro.se där du anger ditt och din sambos personnummer samt från vilket datum ni bor ihop. Vi kommer sedan koppla ihop er när vi fått bekräftelse från Folkbokföringen.
Det är viktigt att din sambo loggar in på SchoolSoft E-tjänst och registrerar sin inkomst.

Du hittar våra förskolor och fritidshem på nybro.se/utbildning-barnomsorg/. Genom att klicka på den enhet du är intresserad av får du upp kontaktuppgifter samt kortfattad information.

Ja, samma regler gäller med några undantag. För mer information kontaktar du enheten du är intresserad av.

Då barnet bor växelvis hos båda föräldrarna och båda har behov av plats ska föräldrarna ha varsitt kontrakt.

Vid befintlig placering ska den förälder som inte är kontraktsinnehavare (räkningsmottagare) kontakta barnomsorgsadministratör för upprättande av ytterligare kontrakt.

Nu har föräldrarna varsitt kontrakt och ska därmed registrera varsitt schema, inkomstuppgift och så vidare. Föräldrarna får varsin faktura för sin del av avgiften. Dock kan avgiften för barnet inte överstiga maxtaxan. För barnet innebär det ingen skillnad att föräldrarna har två kontrakt. Behöver inte den ena föräldern sin plats längre kan denne säga upp sin plats utan att det påverkar den andra förälderns plats.

Kontakta oss

Förskola och fritids

Kontakta oss gärna för frågor inom förskola, fritids eller familjedaghem.

barnomsorg@nybro.se

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola

Marie Carlsson
marie.carlsson@nybro.se

0481-454 81

Rektorsområden

Flygsfors, Guldgruvan, Madesjö och Orrefors förskola

Rektor, Anna Lilius
anna.lilius@nybro.se

0481-455 00

0705-09 55 08

Blåklockan, Nygården och Örsjö förskola

Rektor, Åsa Nystedt
asa.nystedt@nybro.se

0481-450 63

Alsterbro, Bäckebo, Hanemålagården och Vitsippans förskola

Rektor, Marita Ljungberg-Blom
marita.ljungberg-blom@nybro.se

0481-450 91

Flerohopp, Gazellen, Kristvalla, Ljunghaga och Åkrahälls förskola

Rektor, Jenny Nilsson
jenny.s.nilsson@nybro.se

0481-456 08

0730-88 35 90

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.