Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Visselblåsarfunktion

Inom Nybro kommunkoncern är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Du kan som anställd rapportera om missförhållanden via kommunens interna visselblåsarkanal.

Rapporteringskanalen tillhandahålls av den utomstående leverantören 2Secure.

Rapporteringskanalen är till för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden hos Nybro kommunkoncerns verksamheter.

Du som rapporterande person ska också vara verksam hos Nybro kommun och tillhöra någon av följande personkategorier:

 • arbetstagare
 • volontärer
 • praktikanter
 • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning egenföretagare som söker eller utför uppdrag hos kommunen
 • personer som ingår i ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan inom kommunkoncernen aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är kommunägt aktiebolag.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om du ser saker som inte borde förekomma, men även om du vill vara anonym i förhållande till din arbetsgivare eller dina kollegor ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med 2Secure.

Tanken är att kanalen ska fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekoder och liknande. Anmälan görs på en extern webbplats och ärendet utreds sedan av en särskilt utsedd förtroendegrupp eller en extern och oberoende part.

Om slutsatsen är att det finns brister i så ska dessa åtgärdas i den aktuella verksamheten.

Vanliga frågor och svar angående visselblåsarfunktion på SKRs webbplats

Enligt visselblåsarlagen är ett visselblåsarärende ett missförhållande som har allmänt intresse.

Det kan till exempel handla om:

 • ekonomisk brottslighet som att ge eller ta emot muta, bedrägeri och förfalskning
 • betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • allvarliga former av diskriminering och trakasserier
 • grövre avvikelser från interna regler och riktlinjer
 • jäv
 • misshushåll med allmänna medel
 • överträdelser av lagar och andra föreskrifter
 • försök att täcka över något av ovanstående.

Skyddet omfattar som regel inte rapporter om personliga missförhållanden som uteslutande påverkar den rapporterande personen. Att man är missnöjd med sin lön eller har bekymmer med en kollega eller chef är exempel på frågor som typiskt sett inte är avsedda för visselblåsarfunktionen utan hanteras i andra befintliga kanaler.

En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att hen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Ansvarsfriheten gäller inte om sådan tystnadsplikt bryts som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarsfriheten medför inte heller rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

Arbetsgivaren får inte hindra eller straffa rapportering
Det finns också ett förbud mot att arbetsgivaren hindrar eller försöker hindra rapportering. Arbetsgivaren får heller inte vidta repressalier mot någon som rapporterar, någon som hjälper den som rapporterar eller en juridisk person som en rapporterande person äger, arbetar för eller har koppling till. Repressalier ska tolkas mycket brett och omfattar till exempel åtgärder som avsked, uppsägning, försämrade karriärmöjligheter med mera.

Skyddet gäller inte om den rapporterande personen gör sig skyldig till brott. För att skyddet ska gälla måste den rapporterande personen dessutom ha haft skälig anledning att anta informationen om missförhållandena var sann. Den som i god tro rapporterar om missförhållanden i Nybro kommunkoncerns verksamhet ska aldrig behöva vara rädd för att bli behandlad illa eller bli utsatt för repressalier.

Utöver detta skyddas uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet av sekretess enligt 32 kapitlet 3 b § offentlighet och – sekretesslagen.

Hur gör man för att visselblåsa?

I Nybro kommunkoncern kan man som anställd rapportera om missförhållanden via kommunens interna visselblåsarkanal som tillhandahålls i samarbete med 2Secure.

När du rapporterar kommer du att länkas till 2Secures plattform för mottagande av visselblåsarrapporter.

1. Du kan rapportera via 2Secures IT-system eller via telefon.

Önskar du rapportera via telefon når du 2Secure på telefonnummer: 077-177 99 77.

Ditt samtal kommer med ditt samtycke att spelas in och du har rätt att skriftligen godkänna en utskriven version av din rapportering. Denna rapport lagras sedan i 2Secures system.

Önskas ett fysiskt möte så nämner du det i din kontakt med 2Secure. I fysiskt möte går det inte att vara anonym.

2. Rapportering via IT-systemet tas emot på 2Secures rapporteringsplattsform där du som rapporterande part får inloggningsuppgifter du därefter använder för att hålla kontakt i ditt ärende. Ingen data om vem du är eller varifrån du rapporter lagras om du väljer att vara anonym.

3. Du får in bekräftelse via 2Secures IT-system eller via e-post på den adress du angivit om så önskas. Du kan också välja att vara helt anonym vilket innebär att du inte får någon bekräftelse skickad till dig.

4. 2Secure som tar emot rapporterna för Nybro kommuns räkning gör en första bedömning av om rapporten ska anses utgöra ett visselblåsarärende i lagens mening. Det vill säga huruvida det rör sig om antingen:

 • rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram
  eller rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som
 • strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet,
 • strider mot lag eller andra föreskrifter som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet, eller
 • motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet

Rapporterna dokumenteras och lagras i leverantörens IT-system.

Om rapporten bedöms utgöra ett visselblåsarärende vidarebefordras den till Nybro kommuns interna visselblåsargrupp och blir där allmän handling med de begränsningar som sekretessen medför.

Om rapporterna leder till utredning hos kommunen kommer hela rapporten eller delar av den lagras i kommunens IT-system Public 360 där endast de som utsetts till kommunen interna utredningsgrupp har behörighet till dem.

2Secures mottagningsfunktion för visselblåsning

 

Om ärendet bedöms vara ett visselblåsarärende hanteras det av Nybro kommuns interna utredningsfunktion. Denna grupp består av mellan två och fyra kommunanställda som av kommunen utsetts för att oberoende och självständigt utreda de uppgifter som inkommer via kommunens visselblåsarkanal.

Efter att rapporten inkommit till kommunens interna utredningsgrupp vidtas åtgärder för att bedöma riktigheten i de påståenden som framställs i rapporten.

Beroende på ärendets karaktär kan gruppen välja att utse en extern part för fortsatt fördjupad utredning.

Det kommer att finnas möjligheter att lämna information från visselblåsarärendet vidare till andra funktioner utanför visselblåsarfunktionen.

Beroende på visselblåsarfunktionens slutsatser kan ett sådant utlämnade till exempel komma att göras till en tillsynsenhet hos en myndighet, en enhet för personalansvarsfrågor hos privata eller offentliga verksamhetsutövare, eller till brottsbekämpande myndigheter om det är motiverat att göra en polisanmälan.

I de fall ett brott kan antas ha begåtts kommer det inte att vara visselblåsarfunktionens uppgift att utreda ansvaret för brottet eller verka för att lagföring sker.

Återkoppling till dig som rapporterande person görs på det sätt du valt via 2Secure. Du kommer att få besked om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av din rapport.

Om du valt att vara anonym i förhållande till kommunens interna visselblåsarfunktion finns inga särskilda krav på uppföljning eller återkoppling från kommunen via 2Secure. Kommunen kommer heller inte att efterforska vem du är för att kunna ge återkoppling på ärenden.

Du kan också rapportera till de myndigheter som av regeringen utsetts som behöriga att ta emot rapporter inom visst område.

Man kan visselblåsa direkt till en extern rapporteringskanal utan att först slå larm till den interna rapporteringskanalen. Visselblåsaren kan själv välja om han eller hon vill rapportera internt eller externt.

De myndigheter som av regeringen utsetts för detta syfte framgår av Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Generellt kan sägas att visselblåsarlagen innehåller särskilda regler om behandling av personuppgifter i lagens sjunde kapitel. Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar de bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt visselblåsarlagen framgår att även lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, till exempel förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, gäller om inte annat följer av visselblåsarlagen eller andra föreskrifter som meddelats till visselblåsarlagen.

I sjunde kapitlet framgår bland annat att personuppgifter bara får behandlas om behandlingen är nödvändig för ett uppföljningsärende enligt lagen. Vad som avses med uppföljningsärende framgår av lagen.

Vidare gäller att personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för handläggningen av en viss rapport om visselblåsning inte får samlas in och snarast möjligt ska raderas om de samlats in av misstag.

Personuppgifter får inte heller behandlas längre än två år efter att uppföljningsärendet avslutats. För myndigheter hindrar det inte att myndigheten arkiverar och bevarar allmänna handlingar där personuppgifter förekommer eller att arkivmaterial lämnas till en arkivmyndighet.

I visselblåsarlagen anges också att det endast är personer som är behöriga att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter får ha tillgång till personuppgifter som behandlas i ett sådant ärende.

Den personuppgiftsbehandling Nybro kommunkoncern utför i de interna rapporteringskanalerna (visselblåsarfunktionen) stödjer sig på den rättsliga grunden rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1. c allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Nybro kommun är personuppgiftsansvarig för den behandlings som sker i kommunkoncernensvisselblåsarkanaler.

De rapporter som inkommer till Nybro kommuns interna visselblåsargrupp och utredningsfunktion blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifter som kan röja identiteten på rapporterande person omfattas av sekretess enligt offentlighet – och sekretesslagen.

För enskilda verksamhetsutövare råder motsvarande tystnadsplikt enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen).

Meddelarfrihet

Som anställd i Nybro kommunkoncern omfattas du av meddelarfrihet.

Meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen (1 kap. 1 §) och yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap. 1 och 2 §§) innebär en grundlagsskyddad rättighet att meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i bok, tidning eller annat grundlagsskyddat medium.

Meddelarfriheten innebär att du får lämna ut uppgifter i publiceringssyfte även om dessa omfattas av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen. Det är enbart uppgifter som får lämnas ut, inte handlingarna som innehåller uppgifterna.

Möjligheten att rapportera om missförhållanden i Nybro kommuns interna visselblåsarkanal inskränker inte din rätt att som offentliganställd använda dig av din meddelarfrihet.

Anskaffarfrihet

Anskaffarfrihet är den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Undantag från meddelarfriheten

Det finns inskränkningar i meddelarfriheten för vissa typer av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen. Detta innebär att du inte får lämna ut dessa uppgifter även om syftet är offentliggörande.

Vilka uppgifter som inte omfattas av meddelarfriheten framgår i slutet av varje kapitel i offentlighet och sekretesslagen.

Efterforskningsförbud

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Meddelarfrihet och sekretess i visselblåsarärenden

I offentlighet och sekretesslagen och Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Visselblåsarlagen) finns bestämmelser om tystnadsplikt för uppgifter om bland annat rapporterande persons identitet.

Denna tystnadsplikt har inte företräde framför meddelarfriheten vilken innebär att uppgifter i visselblåsarärenden som exempelvis identitet kan komma att lämnas ut till media för offentliggörande. Eftersom uppgifter i visselblåsarärenden skyddas av en mycket snäv behörighet är det dock endast ett fåtal personer inom kommunen som har tillgång till uppgifterna.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.