Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Detaljplan för del av Smedstorp 2:38 (Hanes väg) i Hanemåla

Detaljplan för bostäder

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-07 att ge kommunens mark- och exploateringsenhet positivt planbesked för att pröva bostäder längs med Hanes väg i Hanemåla.

Den nu aktuella detaljplanen omfattar den öppna åkermarken och skogsområdet mellan Såvägen och Betekullavägen (väg 558). Planområdet är tänkt att bli ett attraktivt bostadsområde med närhet till fin natur. Områdets utformning möjliggör en varierad miljö och utbud av boendekvaliteter och som kan attrahera en blandning av invånare. Planen ger tillskott på drygt 100 nya bostäder i blandade upplåtelseformer och hustyper. Den planerade bebyggelsen utgörs av enbostadshus i en till två våningar och radhus, kedjehus samt flerfamiljshus ungefär i en till fyra våningar. Ungefär hälften av bostäderna byggs som enbostadshus. Övriga blir ägande-, bostads- eller hyresrätter i form av radhus, kedjehus eller flerfamiljshus.

Detta ärende har fått positivt planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Nybro kommun när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Nybro kommun.

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 2023-11-27 – 2023-12-18.

Samrådsinbjudan Hanemåla

Planbeskrivning Hanemåla

Plankarta Hanemåla

Illustrationsplan Hanemåla

Undersökning om betydande miljöpåverkan Hanemåla

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, beslutar om antagande av detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

När en detaljplan har vunnit laga kraft börjar den gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.