Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål

Begränsad klimatpåverkan

Skyddande ozonskikt

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar. Flera av de köldmedier som idag används är så kallade fluorerade växthusgaser (f-gaser). När f-gaser släpps ut eller läcker ut i atmosfären bidrar de till växthuseffekten. Många f-gaser är väldigt starka växthusgaser, så även små mängder utsläpp har stor negativ påverkan på klimatet. För att minimera läckage av f-gaser finns särskilda regler för anläggningar som innehåller dessa gaser. Som operatör till en köldmedieanläggning är du ansvarig för att reglerna följs.

Nya regler

Från 1 januari 2017 börjar den svenska förordningen SFS 2016:1128 om fluorerade växthusgaser att gälla.
Gränsen för kravet på årsrapportering ändras från 10 kg till 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Nytt är också att kravet på rapportering även gäller mobila utrustningar som omfattas av läckagekontroll.
Gränsen för när en operatör ska underrätta tillsynsmyndigheten före en installation eller konvertering av en stationär kyl- luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ändras från 10 kg till 14 ton CO2e.
Vilka fler nya regler som gäller kan du läsa i förordningen (se länk nedan).

Certifiering

Läckagekontroller, installation, konvertering, service, underhåll, skrotning m.m. av utrustning innehållande f-gaser får endast utföras av certifierade personer och företag. Certifieringar utförs av företaget INCERT. På www.incert.se kan du kontrollera om din kylentreprenör är certifierad.

Läckagekontroll

Köldmedieutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser på 5 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet.

Mängd koldioxidekvivalenter Kontrollintervall

5 ton eller mer 1 gång per 12 månader

50 ton eller mer 1 gång per 6 månader

500 ton eller mer 1 gång per 3 månader

Om ett läckagevarningssystem är installerat får intervallet mellan läckagesökningarna förlängas till det dubbla.

När en läcka har reparerats ska utrustningen kontrolleras av certifierad kylentreprenör inom en månad efter reparationen.

Årlig rapportering

Den som är operatör ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton CO2e i en stationär anläggning, i en anläggning i ett fartyg eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll. Årsrapporten ska vara inlämnad till miljö- och byggnämnden senast 31 mars efterföljande år.

Rapporten ska innehålla:

  1. Resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret
  2. Information om utrustning som skrotats under kalenderåret
  3. De uppgifter som anges i artikel 6.1 i Förordningen 517/2014 om fluorerade växthusgaser (se länk nedan)
  4. Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
  5. Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär
  6. En förteckning över utrustningen

Nyinstallation eller konvertering av aggregat

I god tid innan nyinstallation eller konvertering av köldmedieutrustning innehållande 14 ton CO2e eller mer ska miljö- och byggnämnden informeras. Blankett för detta finns i blankettarkivet (se nedan). I samband med installation, konvertering eller annan åtgärd ska en läckagekontroll utföras.

Skrotning av aggregat

När utrustning skrotas ska miljö- och byggnämnden informeras senast i samband med den årliga rapporteringen året efter.

Miljösanktionsavgift

Om årsrapporten lämnas in för sent eller om miljö- och byggnämnden inte informeras i samband med nyinstallation/konvertering är miljö- och byggnämnden skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift. Fler överträdelser som ger miljösanktionsavgift är bland annat om man inte följer föreskrivna krav på läckagekontroll eller inte utför läckagekontroll i samband med nyinstallation eller konvertering. Läs mer om vilka överträdelser som ger miljösanktionsavgift i förordningen om miljösanktionsavgifter (se länk nedan).

Undantag från krav på läckagekontroll

Utrustning som är hermetiskt sluten och som innehåller mindre än 10 ton CO2e fluorerade växthusgaser behöver inte läckagekontrolleras.

Förbud av köldmedier

Från och med 1 januari 2020 kommer det att vara förbjudet att fylla på kyl-och frysutrustning med fyllnadsmängd på över 40 ton CO2e med köldmedium som har en GWP-faktor högre än 2500. Man bör därför redan nu undvika nyinstallation med sådana köldmedier. Förbudet gäller inte brandsläckningsutrustning, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

Sedan 1 januari 2015 är det förbjudet att använda köldmedier av typen HCFC (till exempel R22, R123 och R141b) i utrustning med mer än 3 kg köldmedium. I utrustning med mindre än 3 kg får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC.

Det är förbjudet att använda CFC (till exempel R11 och R12) i befintlig köldmedieutrustning. Undantag gäller för enhetsaggregat med högst 900 gram CFC och som var i bruk 1 januari 2005. Utrustningen kan användas till den tjänat ut om den fortsätter att vara i bruk på samma plats.

OBS! Informationen på denna sida är översiktlig och beskriver inte regelverket i detalj. Som operatör är du skyldig att skaffa dig de kunskaper om aktuella regler som krävs.

Länkar till lagstiftning

Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Mer information om köldmedier

www.alltomfgas.se

naturvardsverket.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.