Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Politik

Vem gör vad inom politiken i Nybro kommun.

Kommunfullmäktige styr kommunen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas alla viktiga principbeslut. Man utser även ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Kommunfullmäktige beslutar till exempel om vilka nämnder som ska finnas i kommunen. Det kan även handla om taxor och avgifter, mål för de olika verksamheterna, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Valberedning

Kommunfullmäktige utser en valberedning för varje mandatperiod. Valberedning förbereder alla val där man tillsätter ledamöter. Det kan vara nämndledamöter, revisorer, representanter för kommunen i olika organ med mera.

Kommunstyrelsen förbereder beslut

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamhet. De förbereder och yttrar sig i ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. De har även hand om den ekonomiska förvaltningen och bevakar att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen utser även ett arbetsutskott som består av fem personer.

Nämnderna styr sin verksamhet

Varje politisk nämnd ansvarar för ett eget område. Varje nämnd har en motsvarande tjänstemannaorganisation till sitt förfogande för att ge service till medborgarna, arbeta fram beslutsunderlag och i vissa fall utföra myndighetsutövning. Nybro kommuns nämnder är:

  • Individ- och familjenämnden
  • Lärandenämnden
  • Kulturnämnden
  • Miljö- och byggnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Överförmyndarnämnden

Råd och utskott

Vissa frågor kan lyftas ut från nämnder eller kommunstyrelse till råd eller utskott. Råden och utskotten har en egen budget och de fungerar även som remissinstanser. Det innebär att de yttrar sig i olika frågor innan beslut tas i nämnder eller kommunfullmäktige. Råden är organiserade under Kommunstyrelsen.

  • Kommunala Pensionärsrådet
  • Ungdomsrådet
  • Funktionshinderrådet

Revisorer

Kommunens revisorer har som uppgift att granska kommunen. De ska kontrollera att kommunen utför sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. Det är fullmäktige som utser revisorerna. Revisorerna måste vara politiskt oberoende. Det innebär att de inte får ha några andra politiska uppdrag i kommunen. Revisorerna tar själva hjälp av sakkunniga i den omfattning som krävs.

Revisorer ska granska all verksamhet i hela kommunkoncernen. Det innebär alla nämnder, styrelser och bolag. Det är kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar som ligger till grund för granskningen.

Kontakta oss

Förtroendevalda

Alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelser

Tobias Fagergård – Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande
Parti: Socialdemokraterna
E-post: tobias.fagergard@public.nybro.se
Telefon: 076-02 170 29

Christina Davidson – Kommunalråd

Kommunstyrelsens vice ordförande
Parti: Centerpartiet
E-post: christina.davidson@public.nybro.se
Telefon: 070-553 21 70

Daniel Lindvall – Oppositionsråd

Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Parti: Moderaterna
E-post: daniel.lindvall@public.nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.