Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kulturmiljöprogram

I Nybro kommun finns många olika slags kulturarvsmiljöer. Dessa miljöer är resultatet av många människors liv under mycket lång tid. I Nybro kommuns kulturmiljöprogram har 33 miljöer lyfts fram och beskrivits för att berätta vår gemensamma historia.

I flera fall har personer med lokalhistorisk kännedom varit med vid fältbesök, i andra fall upprättades texter som lästes och kommenterades av personer med god lokal kännedom.

Inledningskapitel Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Alla kulturmiljöer i Nybro kommun

I områdesbeskrivningarna för miljöerna redovisas vilka kulturhistoriska värden som finns och på vilka grunder miljön betraktas som värdefull.

Se alla kulturmiljöer på en större karta

Holmen - Göttorp, Madesjö socken

Göttorps Bygdegård, Nybro, Sverige

Göttorp och Holmen är två byar i Madesjö socken, strax väster om Nybro stad. Genom byn Holmen löper Lindåsabäcken. Här finns en dämning som är en del av en gammal kvarnmiljö.

Rugstorp Abbetorp, Bäckebo socken

Rugstorp, Sverige

Rugstorp och Abbetorp är två grannbyar vid en vägkorsning mellan Bäckebo och Ålem i Nybro kommuns nordöstra hörn.

Orrefors, Hälleberga socken

Orrefors, Sverige

Orrefors är en före detta järn- trä- och glasbruksort vid Vapenbäcksån. Hela orten Orrefors är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården, K52. Hammarsmedjan är Nybro kommuns första byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Gårdsryd, S:t Sigfrids socken

Gårdsryd, Sverige

Gårdsryds järnåldersmiljö ligger cirka 5 km sydost om Nybro. Gårdsryds är ett vackert kulturlandskap med ett för Nybro kommun unikt välbevarat järnålderslandskap.

Målerås, Hälleberga socken

Målerås, Sverige

Målerås är en av kommunens sex välbevarade glasbruksmiljöer, belägen i skogsbygden i kommunens nordvästra hörn, precis på gränsen mot Älghults socken och Kronobergs län. Bruksmiljön är att betrakta som en miljö av kulturhistoriskt riksintresse.

Gunnabo, Kristvalla socken

Gunnabo, Sverige

Södra Gunnabo kvarnmiljö ligger vid Gunnaboån, norr om Kristvallabrunn, inom Ljungbyåns vattensystem. Södra Gunnabo är utpekat i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA) som mycket värdefull kulturmiljö, 2015.

Lindshult, Kråksmåla socken

Lindshult, Sverige

Lindshult är en liten by i skogsbygden strax utanför Kråksmåla kyrkby i norra delen av Nybro kommun, gränsande i väster till länsgränsen mot Kronbergs län.

Gullaskruvs säteri, Hälleberga socken

VP8V+69 Orrefors, Sverige

Gullaskruvs säteri är beläget norr om Orrefors samhälle i närheten av Gullaskruvssjön. Området är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III, vilket till stor del är baserat på odlingslandskapets värden (nummer 34 i Nybro kommun).  Gullaskruv säteri hör till en av de största egendomarna i Hälleberga socken, och är en viktig del av socknens historia.

Gullaskruv glasbruksort, Hälleberga socken

Gullaskruv, Sverige

Gullaskruv är en före detta glasbruksort vid järnvägen mellan Nybro och Sävsjöström.

Gadderås, Madesjö socken

Gadderås, Sverige

Gadderås är en liten, renodlad glasbruksort i skogen strax norr om Flygsfors och Orrefors.

Flygsfors, Madesjö socken

Flygsfors, Sverige

Flygsfors är en renodlad före detta glasbruksort en kilometer öster om Orrefors och är en av kommunens sju mest välbevarade glasbruksmiljöer med en tillhörande vattenmiljö vid Vapenbäcksån/Ljungbyån.

Kråksmåla, Kråksmåla socken

Kråksmåla, Sverige

Kråksmåla kyrkby är utpekat som riksintresseområde (nummer H 53) för kulturmiljövården, enligt Miljöbalken. Kråksmåla är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III (nummer 13 i Nybro kommun).

Kopparfly, Örsjö socken

Kopparfly, Sverige

Kopparfly ligger i västra delen av Nybro kommun, gränsande till Förlångskvarn och Boda glasbruk. Kommungränsen mot Emmaboda kommun var tidigare länsgräns till Kronoberg.

Hälleberga, Hälleberga socken

Hälleberga, Sverige

Hälleberga kvarnmiljö är utpekat som mycket värdefull kulturmiljö i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA), 2015. Hälleberga ligger också inom ett område som är utpekat av Riksantikvarieämbetet som särskilt värdefulla vatten (H:ny:116).

Flerohopp, Madesjö socken

Flerohopp, Sverige

Flerohopp är en före detta järn- och glasbruksort vid Ljungbyån (5), med den tillhörande kvarnmiljön Kvarnekulla kvarn.

S:t Sigfrid, S:t Sigfrids socken

S.t Sigfrid

S:t Sigfrid är en kyrkby i S:t Sigfrids socken, en mil söder om Nybro, utmed S:t Sigfridsån och dess biflöde Brorsrydsbäcken.

Skedebäckshult, Madesjö socken

Skedebäckshult

Skedebäckshult är en av kommunens största byar. Byn är indelad i tre delar sedan tidigt 1700-tal: Östra, Mellan och Västra. Söder om Skedebäckshult ligger Flemmingelands by och kapell.

Skoga, Kråksmåla socken

Badebodaån, Sverige

Skoga ingår som glasbruksruin i det kulturhistoriskt värdefulla området Glasriket. Badebodaån där Skoga ligger är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med mycket högt naturvärde. Vandringsleden Högsbyleden går genom området.

Torshult och Torshultamåla, Kråksmåla socken

Torshult, Sverige

Området präglas av ett odlingslandskap format efter laga skifte på 1840-talet. Typiska odlingsspår är stenrösen, stenmurar, hamlade träd, äldre åkrar, ängsmark och utdikade marker. Vandringsleden Dackeleden passerar området.

Uvafors, Kråksmåla socken

Uvafors, Sverige

Uvafors är en kraftstationsmiljö, en liten vattenanknuten kulturmiljö vid Alsterån. Vid Uvafors finns ett naturligt smalt parti av som bildat ett vattenfall, vilket är ursprunget till denna kulturmiljö - en kvarnmiljö sedan mer än 300 år tillbaka.

Örsjö, Örsjö socken

Örsjö, Sverige

Örsjö socken med elva sjöar hör till en av de sjörikaste i södra Kalmar län. Vattendragen, vägarna, kyrkbyn och järnvägen har tillsammans med jordbruket och skogen påverkat Örsjös historia och karaktär. Bebyggelsen som den ser ut idag tillkom, med få undantag, under 1900-talet. Strukturer och förutsättningar är dock mycket äldre. Örsjö är en representant för ett 1900-talssamhälle på landsbygden, i hög grad påverkad av järnvägens betydelse.

Ebbehult, Madesjö socken

Stora Ebbehult, Sverige

Stora och Lilla Ebbehult ligger sydväst om Nybro stad. De är en del av det småskaliga kulturlandskapet på Nybros landsbygd. Landskapet präglas av gamla, små, ännu delvis odlade, oregelbundna åkrar närmast bebyggelsen och ett ängs- och haglandskap med lövträd runt åkrarna. Vandringsleden Dackeleden löper genom Stora Ebbehult.

Duvetorp, Kristvalla socken

Duvetorp, Sverige

Duvetorp ligger cirka fem kilometer norr om Kristvallabrunn. En hagmark vid Duvetorp är utpekad av länssyreslen (1997) som ett område med högt naturvärde. Grusvägen med innehållsrik vägmiljö i Kristvalla är utpekad som kulturhistoriskt värdefull väg.

Bäckebo, Bäckebo socken

Bäckebo, Sverige

Bäckebo är ett samhälle som ligger längs med väg 125, sydöst om Alsterbro. Bäckebo ligger på Bäckeboåsen längs en av traktens viktigare transportleder. De tydligaste och mest kulturhistoriskt intressanta delarna i Bäckebo är dels kyrkomiljön/sockencentrum, dels områden som kan kopplas till ”Bäckebojärnet”.

Brändebo, S:t Sigfrids socken

Brändebo, Sverige

Brändebo är en medelstor bondby i Nybro kommuns sydöstra hörn. Genom byn rinner två små bäckar. Markerna centralt i byn är utpekade av länsstyrelsen (1995) som särskilt värdefull odlingslandskap.

Brånahult, Madesjö socken

Brånahult, Sverige

Brånahult ligger utmed väg 31 mellan Nybro tätort och Orrefors. Parallellt med vägen går den gamla banvallen, som fungerar som vandringled. I området finns en bergtäkt där grus utvinns. I grustäkten har man hittat ovanligt många spår efter primitiv järnhantering, Utmed vägen finns flera gamla och stora skyddade skogsekar. I nordöstra delen av Brånahult finns en fin miljö där lämningar från många olika led i den medeltida järnhanteringen finns välbevarade inom ett väl avgränsat område. Brånahult är även ett kommunikationsstråk, med vägmiljöer och järnvägsmiljö med banvallen bevarad i landskapet. Den välbevarade gästgivargården hör till det tydligaste tecknet på vägens betydelse.

Barkeström, Hälleberga socken

Barkeström, Gullaskruv, Sverige

Barkeström ligger vid Vapenbäcksån, cirka 3 kilometer uppströms Orrefors, nordväst om Orranäsasjön. Området används idag som friluftsområde, med vandringsstig (1,5 kilometer) och fasta informationsskyltar

Applaryd, Hälleberga socken

Applaryd, Sverige

Applaryd är en bondby i Hälleberga socken, norr om Orrefors i Nybro kommuns västra del. Applaryd är en by med flera välbevarade gårdar på bördiga jordar mellan magra tallmoar.

Alsberbro, Kråksmåla och Bäckebo socken

Alsterbro, Sverige

Alsterbro är en glasbruksort från en period av nästan 100 år, mellan 1871–1969. I Alsterbro tätort finns även en rad exempel på andra industrier och samhällstjänster som representerar 1900-talet utveckling. Tillgången till vattenkraft har styrt ortens ursprung.

Alsjöholm, Oskars socken

Alsjöholm, Sverige

Alsjöholm är en kyrkby med Oskars kyrka och byarna Östra och Västra Alsjö. Sockencentrum med typisk bebyggelse samt ett litet lantligt affärscentra från perioden 1870-1950 gör Alsjöholm till en historiskt viktig mötesplats.

Agebo, Madesjö socken

Stora Agebo, Sverige

Byn Agebo en av kommunens största byar. Det märks inte minst i de fyra bylägena med olika namn: Stora Agebo, Södra Agebo, MellanAgebo och Västra Agebo. Agebo är ett exempel på en stor by på landet, med jordbruksbebyggelse från sent 1800-tal till 1900-talets mitt, småhusbebyggelse samt flera äldre båtsmanstorp.

Nybro stad, Madesjö socken

Nybro, Sverige

Nybro är en stad som växte från en ensam krog utmed landsvägen till en hel stad och industriort. Det strömmande vattnet i kombination med ett attraktivt läge utmed landsvägen mot Kalmar har styrt ortens ursprung och struktur.

Kristvallabrunn, Kristvalla socken

Kristvallabrunn, Sverige

Samhället Kristvallabrunn präglas dels av den brunnsverksamhet som bedrevs på orten, dels av en omfattande industrihistoria. Kristvallabrunn berörs av två områden som är utpekade av länsstyrelsen (1997) som områden med högsta naturvärden, klass I, Ljungbyåsen och Ljungbyån (område nummer 59 och 62 i Nybro kommun).

Agebo kulturmiljöområde

Byn Agebo en av kommunens största byar. Det märks inte minst i de fyra bylägena med olika namn: Stora Agebo, Södra Agebo, MellanAgebo och Västra Agebo.

Alsjöholm kulturmiljöområde

Alsjöholm är en kyrkby med Oskars kyrka och byarna Östra och Västra Alsjö.

Alsterbro kulturmiljöområde

Alsterbro är en före detta glasbruks- och industriort vid Store Hindsjön, där Alsterån bildar gräns mellan Bäckebo och Kråksmåla socknar.

Applaryd kulturmiljöområde

Applaryd är en bondby i Hälleberga socken, norr om Orrefors i Nybro kommuns västra del. Applaryd är en by med flera välbevarade gårdar på bördiga jordar mellan magra tallmoar.

Barkeström kulturmiljöområde

Barkeström ligger vid Vapenbäcksån, cirka 3 kilometer uppströms Orrefors, nordväst om Orranäsasjön. Området används idag som friluftsområde, med vandringsstig (1,5 kilometer) och fasta informationsskyltar

Brånahult kulturmiljöområde

Brånahult ligger utmed väg 31 mellan Nybro tätort och Orrefors. Parallellt med vägen går den gamla banvallen, som fungerar som vandringled. I området finns en bergtäkt där grus utvinns. I grustäkten har man hittat ovanligt många spår efter primitiv järnhantering, Utmed vägen finns flera gamla och stora skyddade skogsekar.

Brändebo kulturmiljöområde

Brändebo är en medelstor bondby i Nybro kommuns sydöstra hörn. Genom byn rinner två små bäckar. Markerna centralt i byn är utpekade av länsstyrelsen (1995) som särskilt värdefull odlingslandskap.

Bäckebo kulturmiljöområde

Bäckebo är ett samhälle som ligger längs med väg 125, sydöst om Alsterbro. Bäckebo ligger på Bäckeboåsen längs en av traktens viktigare transportleder.

Duvetorp kulturmiljöområde

Duvetorp ligger cirka fem kilometer norr om Kristvallabrunn. En hagmark vid Duvetorp är utpekad av länssyreslen (1997) som ett område med högt naturvärde. Grusvägen med innehållsrik vägmiljö i Kristvalla är utpekad som kulturhistoriskt värdefull väg.

Ebbehult kulturmiljöområde

Stora och Lilla Ebbehult ligger sydväst om Nybro stad. De är en del av det småskaliga kulturlandskapet på Nybros landsbygd. Här betar korna i fållor med den gamla betesmarkens flora, flera alléer med hamlade träd och krokiga stenmurar kring små åkrar. Lövskogar i byns utkanter vittnar om de små tegar och öppna betesmarker som tidigare fanns här. Vandringsleden Dackeleden löper genom Stora Ebbehult. Vägen Ebbehult - Toresbo - Ramsjö är utpekad som kulturhistoriskt värdefull väg.

Flerohopp kulturmiljöområde

Flerohopp är en före detta järn- och glasbruksort vid Ljungbyån (5), med den tillhörande kvarnmiljön Kvarnekulla kvarn.

Flygsfors kulturmiljöområde

Flygsfors är en renodlad före detta glasbruksort en kilometer öster om Orrefors och är en av kommunens sju mest välbevarade glasbruksmiljöer med en tillhörande vattenmiljö vid Vapenbäcksån/Ljungbyån.

Gadderås kulturmiljöområde

Gadderås är en liten, renodlad glasbruksort i skogen strax norr om Flygsfors och Orrefors.

Gullaskruv kulturmiljöområde

Gullaskruv är en före detta glasbruksort vid järnvägen mellan Nybro och Sävsjöström.

Gullaskruvs säteri kulturmiljöområde

Gullaskruvs säteri är beläget norr om Orrefors samhälle i närheten av Gullaskruvssjön. Området är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III, vilket till stor del är baserat på odlingslandskapets värden (nummer 34 i Nybro kommun).  Gullaskruv säteri hör till en av de största egendomarna i Hälleberga socken, och är en viktig del av socknens historia.

Gunnabo kulturmiljöområde

Södra Gunnabo kvarnmiljö ligger vid Gunnaboån, norr om Kristvallabrunn, inom Ljungbyåns vattensystem. Södra Gunnabo är utpekat i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA) som mycket värdefull kulturmiljö, 2015.

Gårdsryd kulturmiljöområde

Gårdsryds järnåldersmiljö ligger cirka 5 km sydost om Nybro. Gårdsryds är ett vackert kulturlandskap med ett för Nybro kommun unikt välbevarat järnålderslandskap. Läget för Gårdsryds marknad, S:t Sigfridsån, Nybroåsen samt järnålderslämningars placering intill vägen indikerar att området varit en knutpunkt i över 1000 år. S:t Sigfridsleden går genom området. 

Holmen - Göttorp kulturmiljöområde

Göttorp och Holmen är två byar i Madesjö socken, strax väster om Nybro stad. Genom byn Holmen löper Lindåsabäcken. Här finns en dämning som är en del av en gammal kvarnmiljö.

Hälleberga kulturmiljöområde

Hälleberga kvarnmiljö är utpekat som mycket värdefull kulturmiljö i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA), 2015. Hälleberga ligger också inom ett område som är utpekat av Riksantikvarieämbetet som särskilt värdefulla vatten (H:ny:116).

Kopparfly kulturmiljöområde

Kopparfly ligger i västra delen av Nybro kommun, gränsande till Förlångskvarn och Boda glasbruk. Kommungränsen mot Emmaboda kommun var tidigare länsgräns till Kronoberg.

Kristvallabrunn kulturmiljöområde

Kristvallabrunn är en tätort som uppstått och fått sitt namn från en hälsobrunn. Brunnen finns kvar, samt vissa delar av brunnsmiljön och dess struktur.

Kråksmåla kulturmiljöområde

Kråksmåla kyrkby är utpekat som riksintresseområde (nummer H 53) för kulturmiljövården, enligt Miljöbalken. Kråksmåla är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III (nummer 13 i Nybro kommun).

Lindshult kulturmiljöområde

Lindshult är en liten by i skogsbygden strax utanför Kråksmåla kyrkby i norra delen av Nybro kommun, gränsande i väster till länsgränsen mot Kronbergs län.

Målerås kulturmiljöområde

Målerås är en av kommunens sex välbevarade glasbruksmiljöer, belägen i skogsbygden i kommunens nordvästra hörn, precis på gränsen mot Älghults socken och Kronobergs län.

Nybro stad kulturmiljöområde

Nybro är en stad som växte från en ensam krog utmed landsvägen till en hel stad och industriort. Det strömmande vattnet i kombination med ett attraktivt läge utmed landsvägen mot Kalmar har styrt ortens ursprung och struktur.

Orrefors kulturmiljöområde

Orrefors är en före detta järn- trä- och glasbruksort vid Vapenbäcksån. Hela orten Orrefors är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården, K52. Hammarsmedjan är Nybro kommuns första byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Rugstorp Abbetorp kulturmiljöområde

Rugstorp och Abbetorp är två grannbyar vid en vägkorsning mellan Bäckebo och Ålem i Nybro kommuns nordöstra hörn.

Skedebäckshult kulturmiljöområde

Skedebäckshult är en av kommunens största byar. Tillsammans med Flemmingeland ligger området i skogsbygden mellan de båda tidigare järnbruks/glasbruksorterna Orrefors och Flerohopp. Genom byn rinner tre vattendrag: Ljungbyån, Skedebäcken och Sågbäcken.

Skoga kulturmiljöområde

Skoga ingår som glasbruksruin i det kulturhistoriskt värdefulla området Glasriket. Badebodaån där Skoga ligger är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med mycket högt naturvärde. Vandringsleden Högsbyleden går genom området.

S:t Sigfrids kulturmiljöområde

S:t Sigfrid är en kyrkby i S:t Sigfrids socken, en mil söder om Nybro, utmed S:t Sigfridsån och dess biflöde Brorsrydsbäcken.

Torshult och Torshultamåla kulturmiljöområde

Området präglas av ett odlingslandskap format efter laga skifte på 1840-talet. Typiska odlingsspår är stenrösen, stenmurar, hamlade träd, äldre åkrar, ängsmark och utdikade marker.

Uvafors kulturmiljöområde

Uvafors är en kraftstationsmiljö, en liten vattenanknuten kulturmiljö vid Alsterån. Vid Uvafors finns ett naturligt smalt parti av som bildat ett vattenfall, vilket är ursprunget till denna kulturmiljö - en kvarnmiljö sedan mer än 300 år tillbaka.

Örsjö kulturmiljöområde

Vattendraget, vägarna, kyrkbyn och järnvägen har tillsammans med jordbruket och skogen påverkat Örsjös historia och karaktär. Bebyggelsen som den ser ut idag tillkom, med få undantag, under 1900-talet. Strukturer och förutsättningar är dock mycket äldre. Örsjö är en representant för ett 1900-talssamhälle på landsbygden, i hög grad påverkad av järnvägens betydelse.

Kontakta oss

Kulturenheten

Kontakta oss gärna för frågor kring kultur.

larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.