Inventering längs Bäckeboåsen sommaren 2015

Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, men även fuktigare lövträdsrika miljöer. Inventeraren, biologen Niklas Johanssons sammanfattande bedömning är att insektsfaunan i Nybro kommun är helt unik för Nordeuropa. Många av arterna, främst bin och humlor, har stor betydelse för pollinering av växter och är mycket viktiga att bevara.

Av de påträffade arterna räknas omkring 100 arter som rödlistade (hotade). Dessutom påträffades 11 arter som aldrig tidigare hittats i Sverige.

Foto: Niklas Johansson

Tjockbent pälsblomfluga – aldrig tidigare hittad i Sverige. Foto: Niklas Johansson

Foto: Stefan Björn

Väddsandbi – viktig för pollinering

Här finns rapporterna för vidare läsning:
Inventering av skyddsvärda insekter på sandmarker och torrängar i Nybro kommun 2014  Insektsinventering 2014
Inventering av skyddsvärda insekter längs Bäckeboåsen i Nybro kommun 2015  Insektsinventering 2015

Två av nyfynden för Sverige finns redovisade i Entomologisk Tidskrift nr 4 2015  Johansson, N 2015. Artikel är skriven av Niklas Johansson.

Inventeringarna är genomförda med statliga medel för lokala naturvårdsprojekt – LONA

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Rikedom av skyddsvärda insekter

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-22 | skapad: 2016-03-04

Den småländska naturen

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.