Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Statliga naturreservat

I Nybro kommun finns sex statligt ägda och förvaltade naturreservat. Här hittar du mer information och beskrivningar till dessa.

Allgunnen

Ett av länets största naturreservat sträcker sig runt sjön Allgunnens södra och östra stränder och omfattar också en stor del av sjön och öarna där. Reservatet är stort, varierat och naturskönt med ett flertal parkeringar och en utmärkt inkörsport till de rika skogarna i gränstrakterna mellan Nybro och Högsby kommuner.

Skogarna kring sjön domineras av äldre tall i hällmarker och magra moar. Ofta är tallskogarna uppblandade med lövträd och främst nära sjöarna finns rena lövskogar där eken är det vanligaste lövträdet. Här och var i skogarna finns tydliga tecken på att skogsbränder varit vanliga fram till sen tid, främst i form av så kallade brandljud på stammarna.

Främst längs Alsterån finns strandskogar med klibbal och ask medan rika ädellövskogar hittar man i gamla inägomarker och är särskilt tydligt kring Mjöshyltan. Just vid Mjöshyltan finns stora öppna ytor med rik flora och en stor mångfald av bland annat dagfjärilar och i blommorna hittar man under sommaren också många av de sällsynta långhorningar (skalbaggar) som finns i området.

Länsstyrelsens sida

Naturkartan

Fjelebo

I motsats till Allgunnen är detta ett av de minsta naturreservaten i länet. Tre kilometer söder om Kristvallabrunn och cirka fyra kilometer öster om Nybro finns denna slåtteräng med rik flora och lämpar sig särskilt väl för ett besök under våren då området blommar vackert. Typiska arter i småländska slåtterängar som svinrot, stagg, sommarfibbla och ängsvädd. I blommorna kan man under högsommaren hitta flera arter bastardsvärmare, vackra fjärilar som trivs i blomrika marker. En ovanlig form av vitsippa, ”grönsippan” Anemone nemorosa forma bracteata ser man under tidig vår. De normalt vita kronbladen har ersatts av flikiga, gröna blad.

Länsstyrelsens sida

Naturkartan

Grytsjön

Norr om Bäckebo finns en del av en tidigare större, urskogsliknande lövskog med framför allt stora mängder gammal asp men också gammal ek och gott om tall. Sannolikt grodde en stor del av lövträden i reservatet efter en stor skogsbrand som drog igenom området 1868.

Marken i Grytsjön är till stora delar svårtillgänglig då moränen i trakten är storblockig, men detta leder till att skogen är varierad, gles och varm.

Mest anmärkningsvärt är reservatets artrikedom av insekter och i synnerhet fjärilar där över 1300 arter har noterats varav 68 finns med på den nationella rödlistan. Flera av arterna har sina starkaste förekomster i landet i området och några är faktiskt inte kända från någon annan plats i hela Norden!

Länsstyrelsens hemsida

Naturkartan

Toresbo

Mellan Örsjö och Ebbehult finns en vacker, kuperad gräsmark och slåtteräng invid Hagbyån. Slåtterängen är en rest av det gamla jordbrukslandskapet där ängens roll som källa till foder för djuren var otroligt viktig. Ofta fanns det dessutom hamlade träd i ängarna som också var en viktig resurs. Reservatet sköts med fagning, räfsning, slåtter och efterbete.

I Toresbo finns en rik flora med för trakten sällsynta arter som Jungfru Marie nycklar, vätteros och lungört. Mer direkt slåttergynnade arter som blåsuga, vårbrodd, slåttergubbe, jungfrulin och darrgräs.

Länsstyrelsens hemsida

Naturkartan

Vackerslät

Vackerslät är ett relativt litet skogsreservat i kommunens norra delar. Strax söder om Uddevallshyltan ligger det invid den gamla järnvägsvallen som löper från Alsterbro till Rugstorp.

Skogen är blandad där kärnan är en gammal, olikåldrig blandskog med mycket gammal asp med flera mindre kärr. Kring detta finns gamla tallskogar med inslag av ek och gran.

Området har liksom många skogar i gränstrakterna mellan Nybro och Högsby kommuner ett rikt insektsliv och i synnerhet bland vedlevande insekter är diversiteten stor. Här kan man stöta på grön aspvedbock och asppraktbagge, två relativt stora och vackra arter som inte är sällsynta här. Även fjärilsfaunan är rik och rysk högstjärt är en av områdets paradarter.

Länsstyrelsens hemsida

Naturkartan

Smedjevik

Reservatet breder ut sig norr, öster och söder om den rätt grunda sjön Stensjön. Här finns stora och varierade skogar där en del av dem är gamla och relativt opåverkade av sentida skogsbruk. På magrare och mer höglänta marker finns gammal tallskog medan det i rikare partier finns fuktiga lövskogar där klibbal och ek dominerar.

Söder om Stensjön breder den stora Sjömaden ut sig. Dessa öppna myrmarker var en gång viktiga slåttermarker för kringliggande byar. Kring sjön har dessutom flera mindre gårdar och torp funnits och några av dessa syns det rester av ännu idag.

Området kring sjön är känt för sitt rika fågelliv och man har goda chanser att stöta på orre, tjäder och järpe vid ett besök. Under senvintern är det populärt att besöka området nattetid för att lyssna på spelande ugglor. Ofta hörs flera arter men pärluggla är vanligast.

Floran är bitvis rik och på gamla ekar i området finns en rik lavflora. Sjömaden bjuder på västliga arter som klockljung och myrlilja liksom de ovanliga orkidéerna mossnycklar och kärrnycklar.

Insektslivet är rikt och bland annat de sällsynta fjärilarna rysk högstjärt och rosenryggat ordensfly förekommer.

Länsstyrelsens hemsida

Naturkartan

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.