Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Detaljplanering

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra eller bygga inom ett visst markområde. Det kan vara ett kvarter eller några fastigheter.

Planläggningen styrs av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och Miljöbalken (MB 1998:808). Kommuner har ensamrätt på att utföra planarbetet, men allmänhet, myndigheter och andra som berörs av planarbetet har en lagreglerad möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

Detaljplanering är kommunens verktyg för att beskriva och bestämma vad mark- och vattenområden får användas till. Inom detaljplanearbetet ryms såväl skapandet av nya detaljplaner, upphävande av detaljplaner som inte längre tjänar sitt syfte, ändringar i gällande detaljplaner eller skapandet av planprogram som undersöker förutsättningar i ett större område som exempelvis ett bostadsområde eller ett kvarter. Inom de reglerade processerna som detaljplanearbetet följer finns tillfällen för myndigheter, sakägare och andra som berörs av planarbetet att lämna synpunkter och tycka till om den förändring som föreslås.

Boverket.se om hur detaljplanering fungerar

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra eller bygga inom ett visst markområde. Området kan vara allt ifrån ett helt kvarter till några få fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och består av en plankarta, en planbeskrivning och behovsbedömning. Ibland ingår även en miljökonsekvensbeskrivning.

Kommunen har enligt lag ensamrätt att besluta hur mark- och vattenområden får användas och detaljplanen är verktyget för att reglera detta. En detaljplan styr bland annat om marken får används för till exempel bostäder, handel, verksamheter eller park. Detaljplanen kan även ha bestämmelser som styr hur höga husen får vara och hur långt avståndet måste vara mellan hus till tomtgräns. Detaljplaners syfte är att säkra markens användning till det den är lämplig för och har en bestämd process för att ta fram ett bra beslutsmaterial samt utreda olika intressen.

Planprocessen

I Nybro kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för och beslutar om den fysiska planeringen och inom samhällsbyggnadsförvaltningen genomförs det praktiska arbetet med planerna. Planprocessen är reglerad enligt lag och kan följa olika förfaranden beroende på detaljplanens innehåll och förväntade påverkan.

Tidigt planarbete och planbesked

Vid ny bebyggelse eller förändring av bebyggelse eller användning som kräver upprättande, ändring eller upphävande av en detaljplan ska ett planbesked begäras av den som är intresserad av en förändring, exempelvis av markägare eller annan exploatör. Handläggaren granskar begäran utifrån bland annat kommunens översiktsplan, fördjupningar av översiktsplanen, tidigare utredningar inom området samt områdets förhållande till omgivning och olika intressen. Därefter görs en tjänstemannabedömning om det är lämpligt att påbörja ett detaljplanearbete som skickas vidare för beslut till samhällsbyggnadsnämnden.

När det beslutats om att påbörja en formell detaljplaneprocess, till exempel utifrån ett positivt planbesked eller utifrån att kommunen kommit fram till att det finns ett behov, startas ett utredningsarbete upp. Detta arbete undersöker många olika aspekter inom planområdet, tar reda på rådande förutsättningar och utreder vilka intressen som berörs. På detta sätt tas ett planförslag fram.

Kommunens pågående detaljplanearbeten

Samråd

Under samrådet finns möjlighet för myndigheter, remissinstanser och sakägare, som exempelvis boende eller andra berörda, att lämna synpunkter på planförslaget. Information om samråd, hur länge det varar och vart synpunkter lämnas, ges på kommunens anslagstavla och hemsida. Är detaljplanen av allmänt intresse annonseras det även i tidningen. Samrådet syftar till att tidigt i detaljplanearbetet få in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget. Efter samrådet sammanställs alla de synpunkter som har kommit in i en samrådsredogörelse. Om synpunkten bedöms vara relevant justeras planförslaget och om synpunkten avslås motiveras det varför i redogörelsen.

Granskning

När planförslaget har justerats utifrån de synpunkter som har kommit in under samrådet tas en granskningshandling fram. Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden läggs denna ut för granskning och då ges ytterligare en möjlighet för myndigheter, remissinstanser, sakägare med flera att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Detta planförslag är det som kommunen har för avsikt att anta och granskningstiden är den sista möjligheten att lämna synpunkter. Efter att granskningen är avslutad tas ett granskningsutlåtande fram. Där sammanställs alla synpunkter och eventuella justeringar av planen som görs utifrån dessa.

Antagande

Inför antagande sker inga betydande förändringar av planförslaget. Om detta skulle behövas tas förslaget på nytt till samråd eller granskning. Att anta en detaljplan beslutas antingen i samhällsbyggnadsnämnden eller i kommunfullmäktige beroende på planens betydelse.

Ett beslut om att anta en detaljplan kan överklagas. Under tre veckor efter att beslutet publicerats på kommunens hemsida har de sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter och inte anser sig fått dem beaktade möjlighet att överklaga. Om beslutet att anta planen överklagas kan detaljplanen inte vinna laga kraft innan överklagan är avgjord i högre instans.

Laga kraft

När ett beslut har tagits att anta en detaljplan publiceras det på Nybro kommuns digitala anslagstavla[ML6] . När det gått tre veckor, utan att en överprövning eller ett överklagande har lämnats in till kommunen, vinner detaljplanen laga kraft. Detta innebär att planen då börjar gälla. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Kommunens gällande detaljplaner

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000