Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som har Nybro kommun som hemkommun har rätt till skolskjuts om avståndsreglerna uppfylls, eller om det finns andra särskilda skäl.

Förskoleklass och grundskola

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som går på den skola där kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan är minst:

  • 3,0 km för elev i förskoleklass
  • 3,0 km för elev i årskurs 1-3
  • 4,0 km för elev i årskurs 4‐6
  • 5,0 km för elev i årskurs 7‐9

Ingen skolskjuts anordnas inom tätorter annat än i de fall då särskilda skäl föreligger. Information om särskilda skäl finns att läsa i reglementet:

Skolskjutsreglementeför Nybro kommun

Kostnadsfri skolskjuts anordnas inte för elever som väljer att gå i grundskola i annan kommun, friskola inom kommunen eller annan grundskola, särskola eller förskoleklass än den som kommunen hänvisar till. Ett busskort för befintlig trafik kan dock beviljas om eleven till hänvisad skola skulle haft skolskjuts.

Växelvis boende

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Elev som bor på två adresser, på grund av växelvis boende, har rätt till skolskjuts från båda adresserna. Denna rätt gäller bara om båda bostadsadresserna ligger inom Nybro kommun. Rätten kan också begränsas till om eleven valt att gå i annan grundskola än den kommunen annars skulle placerat dem i.

Funktionsnedsättning

Skolskjuts beviljas om eleven på grund av funktionsnedsättning har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan. Funktionsnedsättningen ska vara av varaktig karaktär. Läkarintyg som styrker elevens behov av skolskjuts med anledning av funktionsnedsättningen krävs.

Vid funktionsnedsättning på grund av olycksfall ska kommunens olycksfallsförsäkring användas. Du hittar information om Protector försäkring här.

Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfall skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Ansvarsfördelning i samband med skolskjuts

Mellan hemmet och hållplats

Föräldrarna ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen. Föräldrarna ansvarar också för att eleven följer gällande ordningsregler, skolskjutstider samt anvisad väg till hållplatsen. Föräldrarna har därmed ansvaret till dess eleven stigit på skolskjutsfordonet.

Under transporten

Under transporten är det trafikföretaget och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Vid skolan

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

Resor för elever i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan har rätt till dagliga resor till och från skolan när avståndet mellan bostad och skola är minst 6 km.

Elever som studerar på annan ort och därför behöver bo utanför det egna hemmet har rätt till inackorderingstillägg.

Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst. Tjänsten kräver Bank-ID.

Skolskjutsreglemente Nybro kommun

Kontakta oss

Skolskjuts

Skolskjuts kan beviljas till och från skolan. Ej till och från skolbarnomsorg.
Varje ärende prövas individuellt. Handläggningstiden är normalt cirka 2 veckor efter det att ansökan är komplett.

skolskjuts@nybro.se

Ansökan

Ansökan görs via E-tjänst.
Tjänsten kräver Bank-id

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000