Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola som har Nybro kommun som hemkommun har rätt till skolskjuts om avståndsreglerna uppfylls, eller om det finns andra särskilda skäl.

Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola som går på den skola där kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan är minst:

  • 3,0 km för elev i förskoleklass
  • 3,0 km för elev i årskurs 1-3
  • 4,0 km för elev i årskurs 4‐6
  • 5,0 km för elev i årskurs 7‐9

Kostnadsfri skolskjuts anordnas i regel inte för elever som väljer att gå i grundskola i annan kommun, friskola inom kommunen eller annan grundskola, anpassad grundskola eller förskoleklass än den som kommunen hänvisar till. Om eleven hade haft rätt till skolskjuts till placeringsskolan, har eleven – under förutsättning att det inte innebär en ekonomisk eller en organisatorisk svårighet – få rätt till skolskjuts även till en annan kommunal skola eller en i kommunen belägen fristående skola.

Nybro kommun har mer generösa regler vid val av annan skola än placeringsskola oavsett om det avser kommunal skola eller fristående skola inom Nybro kommun. Uppfyller elev kilometeravståndet enligt riktlinjerna, beviljas skolskjutskort med befintlig linjelagd busstrafik inom kommun. Nybro kommunen ansvarar inte vid val av annan skola än placeringsskola, för att:

  • det finns busslinje i närområdet för anslutning mellan folkbokföringsadress och vald skolas område,
  • det finns hållplats i anslutning till folkbokföringsadress eller vald skolas område eller att bussavgång stämmer överens med skolans start eller sluttider.

Växelvis boende

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Elev som bor på två adresser, på grund av växelvis boende, har rätt till skolskjuts från båda adresserna. Denna rätt gäller bara om båda bostadsadresserna ligger inom Nybro kommun. Rätten kan också begränsas till om eleven valt att gå i annan grundskola än den kommunen annars skulle placerat dem i.

Funktionsnedsättning

Skolskjuts beviljas om eleven på grund av funktionsnedsättning har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan. Funktionsnedsättningen ska vara av varaktig karaktär. Läkarintyg som styrker elevens behov av skolskjuts med anledning av funktionsnedsättningen krävs.

Vid funktionsnedsättning på grund av olycksfall ska kommunens olycksfallsförsäkring användas. Du hittar information om Protector försäkring här.

Ansvarsfördelning i samband med skolskjuts

Vårdnadshavarens ansvar

Förutom det ansvar en vårdnadshavare alltid har enligt Föräldrabalken rörande barnets säkerhet m m, ansvarar vårdnadshavaren i detta sammanhang specifikt för att:

  • eleven tar sig till och från närmaste hållplats i anslutning till hemmet,
  • eleven är på hållplatsen i god tid innan skolskjutsens avfärd. Om eleven inte kommer i tid till påstigningsplatsen och missar skolskjutsen, är det vårdnadshavarens ansvar att barnet kommer till skolan på annat sätt,
  • eleven tränas och förbereds på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt

Vid skadegörelse på fordon kan vårdnadshavare komma att bli ersättningsskyldig.

Bussentreprenörens ansvar

Under transporten är det trafikföretaget och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Skolans ansvar

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

Resor för elever i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan har rätt till elevresor till och från skolan när avståndet mellan bostad och skola är minst 6 km.

Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst. Tjänsten kräver Bank-ID. Tjänsten avser endast ansökan om skolskjuts till förskoleklass, grundskola, anpassad skola samt anpassad gymnasieskola. För att ansöka om elevresor till gymnasieskola kontaktas Åkrahällskolans administration

Skolskjutsreglemente Nybro kommun

Kontakta oss

Skolskjuts

Skolskjuts kan beviljas till och från skolan. Ej till och från skolbarnomsorg.
Varje ärende prövas individuellt. Handläggningstiden är normalt cirka 2 veckor efter det att ansökan är komplett.

skolskjuts@nybro.se

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst.
Tjänsten kräver Bank-id

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.