Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas till Sport- och fritid på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Post- eller bankgiro ska anges. Blanketten hittar du ute till höger på denna sida.

Du skickar ansökan till
Samhällsbyggnad
Sport- och fritid
382 80 Nybro

Investeringsbidraget är avsett för ny-, till- eller ombyggnad av föreningsägd anläggning eller lokal samt inköp av maskiner och inventarier. Bidraget kan även avse framtagande av orienteringskarta.

För att investeringsbidrag skall utgå måste investeringen uppgå till minst 15 000 kronor dock max 500 000 kronor.

Bidraget kan, efter Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens prövning, utgå med högst 30 % på godkända kostnader. Förening är skyldig att utnyttja andra bidragsmöjligheter (staten, fonder och dylikt). Dessa eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden före beräkningen av det kommunala bidraget.

Eget arbete får upptagas till högst 20% av investeringen.

Samtliga ansökningar om investeringsbidrag behandlas vid Teknik- och samhällbyggnadsnämndens sammanträde i mars månad. Investeringarna prioriteras mot varandra och de ansökningar som ej ryms inom av kommunfullmäktige anslagna medel avslås och ny ansökan får göras kommande år.

Investering överstigande 500 000 kronor behandlas separat av Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden i samband med budgetsammanträde. Beviljat bidrag betalas ut när slutredovisning inkommit till oss.

I undantagsfall kan investeringen få påbörjas på delegationsbeslut, använd blanketten Ansökan om start av investering. Blanketten hittar du ute till höger på denna sida.

Ansökan om investeringsbidrag skall innehålla följande:

  • Beskrivning av anläggningen och arbetets omfattning
  • Ritning eller skiss på anläggningen
  • Offert eller kostnadsberäkning
  • Finansieringskalkyl redovisade ev lån, bidrag och eget arbete
  • Försäkran att arbetet/inköpet ej påbörjats

Relaterat: Blanketter och Kontaktuppgifter för: Investeringsbidrag

Datum för publicering | ändrad: 2018-09-28 | skapad: 2014-11-20
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 1826 - kategori: 186

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas till Sport- och fritid på särskild blankett och ska vara undertecknad [...]

  Lokal- och planhyresbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport- och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdag för perioden 1 januari - 30 juni 2018 är 25 augusti 2018. Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli [...]

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]