Om placering av barn utanför hemmet

Utgångspunkten för Barn och familjs arbete med barn, ungdomar och dess föräldrar är att barnet eller ungdomen ska bo med sina föräldrar. Vidare strävar även Barn och familj efter att erbjuda insatser som bygger på frivillighet, medbestämmande och delaktighet.

Samtidigt så har socialtjänsten en lagstadgad skyldighet att ingripa till ett barns skydd vid allvarliga missförhållanden i hemmet. När det gäller ungdomar gäller skyldigheten även när en ungdom utsätter sig för allvarliga risker till följd av sitt eget beteende.

När så är fallet kan det finnas behov att placera barnet eller ungdomen utanför sitt hem för att säkerställa barnens behov av skydd. När placering utanför hemmet sker påbörjas dock även ett arbete med familjen som helhet för att verka för att barnet eller ungdomen ska kunna få sina behov tillgodosedda av sina föräldrar. Tidsaspekten för detta arbete beror på hur allvarlig problematik som finns, vilka möjligheter som finns till förändring och hur motiverade familjemedlemmarna är till att göra en beteendeförändring.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Om placering av barn utanför hemmet

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-13 | skapad: 2014-11-18

Vård utanför hemmet

  Familjehem

Att bo i familjehem innebär att man bor i en familj som tar emot barn och/eller ungdomar på uppdrag av [...]

  Hem för vård och boende

HVB står för Hem för Vård och Boende och det finns flera olika HVB i Sverige med olika målgrupper och [...]