Träningsboende

I vissa familjer är konflikterna så svåra mellan en äldre ungdom och dess föräldrar att ungdomen inte kan bo hemma. För ungdomar som har fyllt 17 år finns då en insats som kallas för träningsboende. Den syftar till att ungdomar successivt skall vänjas in i det stora ansvar som övergången till ett självständigt boende innebär. Med träningsboende menas ett eget boende i tre steg med stödinsatser via behandlingspersonal. För att denna insats ska bli aktuell krävs det att det är sannolikt att ungdomen har förutsättningar att klara ett eget boende med det stöd som tillhandahålls.

Eftersom alla vårdnadshavare har en försörjningsskyldighet till dess att barnet har fyllt 18 år, eller gått ut gymnasiet är det i första hand vårdnadshavarna som har kvar det ekonomiska ansvaret för ungdomen. I de fall vårdnadshavarna saknar betalningsförmåga utreds möjligheterna till ekonomiskt bistånd till ungdomen.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Träningsboende

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-16 | skapad: 2014-10-26

Öppenvårdsinsatser

  Om socialtjänstens öppenvård

Öppenvårdsinsatser är ett samlingsbegrepp för alla de insatser som är riktade till barn, ungdomar och dess föräldrar. Utgångspunkten för dessa [...]

  Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en insats som framför allt fungerar som avlastning för en familj. Ofta är denna insats en del av [...]

  Kontaktperson

Kontaktperson är en insats som kan ges framför allt till ungdomar. Syftet är då att ge en vuxen förebild som [...]

  Stöd för dig eller din familj

Att vara förälder är både roligt och krävande. Vissa perioder är mer krävande, både utifrån barnets utveckling men även utifrån [...]

  Träningsboende

I vissa familjer är konflikterna så svåra mellan en äldre ungdom och dess föräldrar att ungdomen inte kan bo hemma. [...]