Om våra insatser till föräldrar

Vi kan tillhandahålla ett flertal olika stödåtgärder. Med öppenvårdsinsatser menar vi sådan hjälp som vi kan ge på hemmaplan. Motsatsen, slutenvårdsinsatser, ges i boende utanför det egna hemmet (familjehem eller hem för vård eller boende).

Allt hjälpbehov från oss (utom råd och stöd) måste först utredas, innan hjälpen kan påbörjas. Utredningens syfte är att bedöma behov av åtgärd och i så fall vilken åtgärd som är mest lämplig i det aktuella fallet.

Insatser i öppenvård är den absolut vanligaste åtgärden från oss. Syftet med åtgärden kan variera men är vanligen att ge stöd i en ansträngd social situation och visa på alternativa handlingsmönster.

Våra öppenvårdsinsatser är följande:

Råd och stöd

I normalfallet är detta en form av hjälp som kan ges utan att en utredning först genomförs. Om det är fråga om upprepade samtalskontakter, kommer dock ett ärende att öppnas och en utredning att genomföras. Råd och stöd kan ges av socialsekreterare eller annan personal på Barn- och familjeenheten.

Kontaktperson

Ibland är det lämpligt att ge stöd i form av att erbjuda relation till en vuxen förebild, som inte är ”professionell hjälpare”. Kontaktperson är en sådan insats. Uppgiften för en kontaktperson är att vara ett vardagligt stöd och ett gott föredöme, en vuxen person att kunna lita på och anförtro sig åt. Kontaktpersonen är inte socialtjänstens förlängda arm och har ingen rapporteringsskyldighet (annat än anmälningsskyldigheten enligt 14:1 SoL).

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en insats som framför allt fungerar som avlastning för en familj. Ofta är denna insats en del av ett upplägg där arbete med familjen som helhet pågår samtidigt men där avlastning behövs för att orka ta emot övriga insatser.

Öppenvårdsbehandling för ungdomar

Ibland upptäcker vi problem som vi kanske inte själva är bäst på att hjälpa till med. Det kan till exempel röra sig om psykiska problem. Vi kan då istället skriva en remiss till Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Det kan kanske även röra sig om ett mindre barn som har behov av mer stimulans. Detta kan vi hjälpa till att tala om för ansvariga för barnomsorgen i kommunen. En ungdom kan ibland behöva stöd i skolan. Då kanske det är bättre att vi hjälper till med en kontakt med elevvårdspersonal (skolkurator, skolpsykolog). Vårt mål är att vara flexibla och hitta den lösning som passar bäst i varje enskilt fall. Alla behov är unika och det gör att även våra hjälpinsatser ser olika ut!

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Om våra insatser till föräldrar

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-02 | skapad: 2014-10-22

Föräldrastöd

  Om våra insatser till föräldrar

Vi kan tillhandahålla ett flertal olika stödåtgärder. Med öppenvårdsinsatser menar vi sådan hjälp som vi kan ge på hemmaplan. Motsatsen, [...]

  Familjecentrum

Familjecentrum, på Linneavägen 16, är en samlad lokal som rymmer Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppna förskolan, Ungdomsmottagningen och Föräldramottagningen. Öppna förskolan är [...]

  Föräldramottagning

Till föräldramottagningen kan du som förälder ringa anonymt för att rådgöra kring ditt barn och hur du kan göra för [...]

  Öppna förskolan

För att minska smittspridningen av coronavirus covid-19 har det beslutats att öppna förskola ska hålla stängt för externa besökare från [...]