Försörjningsstöd

Ansökan om försörjningsstöd/socialbidrag

Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin har du möjlighet att ansöka om försörjningsstöd. Biståndet är behovsprövat och du måste först göra allt för att klara din försörjning själv. Vi har ambitionen att hjälpa dig till självförsörjning. Om det inte finns något annat sätt att klara försörjningen har du rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstödet består av två delar. Dels riksnormen som är lika för alla kommuner i landet samt utgifter som varierar individuellt.

Provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning och se om du har rätt till försörjningsstöd. Provräkningen avgör dock inte om du har rätt till stöd utan är bara en beräkning.

 Socialstyrelsens Provberäkning

Vilka kostnader ingår i riksnorm?

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hygien
 • barn-och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning, telefon och Tv-licens

Riksnormen är baserad på Konsumentverkets beräkningar av hur mycket pengar ett hushåll behöver för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå som motsvarar minimistandard. Vid beslut om utbetalning av försörjningsstöd beror summan på familjens storlek, ålder på hemmavarande barn samt storleken på samtliga inkomster och utgifter.

Vad är individuella kostnader?

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • barnomsorg

Övrigt ekonomiskt bistånd

Du har också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till andra behov utöver riksnormen som ingår i begreppet livsföring i övrigt. Här ingår tandvård, läkarvård, glasögon, sjukvårdsartiklar, medicin, resor och begravningskostnader.

Vi har rätt att ställa krav men är också skyldiga att hjälpa. En viktig princip i socialtjänstlagen är att varje människa i första hand har ett eget ansvar för sitt liv och härmed kan det ställas krav på dig. Vi tillämpar arbetslinjen som innebär att den som är arbetslös i första hand skall erbjudas arbete eller utbildning i stället för kontantstöd. Om du tackar nej till arbete, praktik, kompetenshöjande- eller rehabiliterande insatser kan du få avslag på din ansökan om försörjningsstöd. Människor som söker sig till oss för att de inte klarar sin försörjning har rätt att få sådan hjälp att de klarar sig utan försörjningsstöd. Till exempel hjälp med arbetsmarknadsrehabiliterande åtgärder eller hushållsekonomisk rådgivning.

Där det är möjligt ställer vi krav på att ansökan om försörjningsstöd skall ske skriftligen. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan erhålla försörjningsstöd.

Vi har en tjänstegaranti som innebär att du ska få en besökstid till en handläggare inom 10 arbetsdagar från att du kontaktat oss. Efter att du har varit på besök och lämnat in alla handlingar ska du få ett beslut på din ansökan inom 10 arbetsdagar.

Rätten att överklaga

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Individ- och familjeförvaltningen i Nybro kommun. Där skall du ange vad du tycker är fel och varför du är missnöjd. Din överklagan måste vara inlämnad senast tre veckor efter det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som gör en ny prövning.

  Ansökningsblankett för försörjningsstöd hittar du på ”Mina sidor”.

 Riksnormen försörjningsstöd

 Arbetsförmedlingen

 Försäkringskassan

 Konsumentverket

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Försörjningsstöd

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-08 | skapad: 2014-10-30

Ekonomiskt stöd

  Ekonomisk rådgivning

Vår verksamhet vänder sig till hushåll där hushållskassan inte räcker till för de löpande utgifterna. Man kan också få hjälp [...]

  Fonder

Om man är folkbokförd i Nybro kan man också söka fonder hos Nybro kommun, om man har en svår ekonomisk [...]

  Försörjningsstöd

Ansökan om försörjningsstöd/socialbidrag Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin har [...]