Detta kan socialtjänsten hjälpa till med

Vi vill vara ett stöd och en hjälp i utsatta situationer för de som bor eller vistas i Nybro kommun. Assistans kan fås genom ansökan om ekonomiskt bistånd eller genom rådgivning.

Verksamheten styrs i första hand av socialtjänstlagen.

Vi har tre huvudsakliga målgrupper för verksamheten – personer med ekonomiska svårigheter, barn och ungdomar som far illa och behöver stöd samt personer med alkohol- och narkotika- eller andra drogproblem.

Vi är också ansvariga för tillämpningen av skyddslagstiftning för barn och ungdomar samt missbrukare. I första hand ska socialtjänsten försöka uppnå frivilliga överenskommelser om vård och stöd men i särskilt utsatta situationer kan länsrätten föreslås tvångsåtgärder.

Vi erbjuder budget- och skuldrådgiving, familjerådgivning, samarbetssamtal och utredning i familjerättsliga frågor som gäller barn/ungdomar.

Det förebyggande arbetet och synen på en sammanhållen vårdkedja för såväl barn, ungdomar och vuxna är en tydlig ledstjärna i förvaltningens verksamhet. Målsättningen är att så många insatser som möjligt ska ske på hemmaplan. Där den enskildes sociala nätverk, trygghet, säkerhet och föräldrastöd finns sker den bästa rehabiliteringsinsatsen.

Alla som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt/sekretess och inga uppgifter om dig lämnas ut om du inte samtyckt till detta.

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Detta kan socialtjänsten hjälpa till med

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-27 | skapad: 2014-10-30

Socialtjänsten

 Missbruk

Här hittar du all information om: Missbruk (kategori).

 Socialjour

Här hittar du all information om: Socialjour (kategori).

  Våld i nära relationer

Här kan du läsa om hur individ- och familjeförvaltningen arbetar med våld i nära relationer: Misshandel i nära relationer Brottsofferjouren [...]