Vem kan få god man?

I föräldrabalken står det: ”Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, förordna god man för honom eller henne…”

Den gode mannen är ställföreträdande för den som inte själv kan ta tillvara sina intressen. Den person som har god man kallas Huvudman. Personer som är dementa, lider av psykisk sjukdom eller är utvecklingsstörda kan tillhöra grupper som är i behov av god man. Även om en god man utses för en person så behåller personen sin rätt till handlingsförmåga.

Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram två häften som heter Rollkoll. Där kan du läsa mer om god man och förvaltare i relation till andra aktörer samt om vad en god man eller förvaltare gör.   Rollkoll, två material om god man och förvaltare.

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-03 | skapad: 2014-12-05

God man och förvaltare

  Ansök om att få god man

Huvudmannen själv, närmaste anhörig och överförmyndare kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten [...]

  Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse [...]

  Förvaltning

Här finns information om föräldraförvaltning, kontrollerad förvaltning och spärrat konto.

  Vem kan få god man?

I föräldrabalken står det: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med [...]