Uppdragets omfattning

Bevaka rätt

Detta kan innebära att söka olika insatser för sin huvudman så som:

 • Hemtjänst
 • Bostadsbidrag
 • Särskilt boende
 • LSS insatser
 • Avveckla och sälja bostadsrätt eller fastighet
 • Bevaka huvudmannens rätt vid bouppteckning och arvskifte efter anhörig

Att bevaka rätt tycks höra samman med att förvalta huvudmannens egendom.

Förvalta egendom

 • Ansvara för huvudmannens pensionsinkomster
 • Betala räkningar
 • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera
 • Portionera ut pengar
 • Se till att deklarationen blir gjord

Sörja för person

Att sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Detta innebär att den gode mannen ska se till att huvudmannen har goda livsvillkor såsom bra boende, bra omsorg och vård, någon meningsfull sysselsättning eller bra fritid. Att sörja för person kan vara speciellt viktigt då huvudmannen inte har några anhöriga eller nära vänner.

Fullt förordnande

Vid fullt förordnande är man skyldig att, förutom bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, även :

Hålla sig informerad om huvudmannens

 • Boendeförhållanden
 • Behov av vård och omvårdnad
 • Behov av social service
 • Behov av sociala kontakter

Vid behov föra huvudmannens talan i kontakt med

 • Olika myndigheter
 • Kommun och landsting (verksamhetsansvariga)
 • Andra samhällsresurser

Medverka till att huvudmannen får

 • En bostad som passar hans/hennes behov
 • Det bistånd, stöd och den service eller sjukvård som huvudmannen har behov av

Hjälpa till att skapa möjligheter för huvudmannen

 • Att besöka och hålla kontakten med anhöriga och vänner
 • vara så aktiv som möjligt på sin fritid

Samarbeta med eventuell utsedd kontaktperson och anhöriga. Förvalta huvudmannens ekonomiska tillgångar till hans/hennes nytta.

Gode män och förvaltare är inte

 • Hemtjänstpersonal
 • Personliga assistenter
 • Ledsagare

Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram två häften som heter Rollkoll. Där kan du läsa mer om god man och förvaltare i relation till andra aktörer samt om vad en god man eller förvaltare gör.   Rollkoll, två material om god man och förvaltare.

Handbok för nya gode män och förvaltare

  Handbok – Välkommen som god man eller förvaltare – PDF (1 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-03 | skapad: 2014-12-03

God man och förvaltare

  Ansök om att få god man

Huvudmannen själv, närmaste anhörig och överförmyndare kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten [...]

  Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse [...]

  Förvaltning

Här finns information om föräldraförvaltning, kontrollerad förvaltning och spärrat konto.

  Vem kan få god man?

I föräldrabalken står det: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med [...]