Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Nybro kommun är värdkommun med gemensam överförmyndarnämnd för Emmaboda, Nybro, Torsås och Uppvidinge kommun.

Nämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförlust. Det kan vara omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk ohälsa överförmyndeller funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. För den som har behov av hjälp medverkar nämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.

Nämnden kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Huvuduppgifterna för överförmyndarnämnden är:

  • Tillsyn och kontroll över gode män, förvaltare och förmyndare.
  • Granskning av gode mäns, förvaltares och förmyndares årsredovisningar.
  • Fastställande av arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare samt beslut om dessa ska betalas av kommunala medel eller av den enskildes medel.
  • Prövning av tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som gode män, förvaltare och förmyndare önskar göra.
  • Aktualisering av förordnande av gode män och förvaltare.
  • Information till och utbildning för gode män, förvaltare och förmyndare.
  • Kontakter med myndigheter, domstolar, förvaltningar som är berörda av överförmyndarnämndens tillsyn i enskilda ärenden.
  • Rekrytera ställföreträdare, utreder och ansöker till tingsrätten för beslut.

Verksamheten regleras av bestämmelserna i föräldrabalken

 Föräldrabalken 11 kapitlet om god man och förvaltare

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-12-02

God man och förvaltare

  Ansök om att få god man

Huvudmannen själv, närmaste anhörig och överförmyndare kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten [...]

  Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse [...]

  Förvaltning

Här finns information om föräldraförvaltning, kontrollerad förvaltning och spärrat konto.

  Vem kan få god man?

I föräldrabalken står det: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med [...]