Förvaltning

Föräldraförvaltning

En person är omyndig till dess att han/hon fyller 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de också förmyndare, legala förmyndare. När den omyndiga fyllt 16 år ska han/hon ges tillfälle att yttra sig inför viktiga beslut.

Det åligger föräldrarna/förmyndarna att omedelbart anmäla till överförmyndarnämnden om barnets tillgångar överstiger åtta basbelopp. Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrarna ska redovisa sin förvaltning även om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp. Överförmyndarnämnden kan, om det finns behov, besluta i ingrepp i föräldrarnas fria förvaltning. Om föräldrarna inte fullgör sina skyldigheter att förvalta barnens pengar på ett tillfredsställande sätt kan överförmyndarnämnden spärra barnens samtliga tillgångar.

Vissa åtgärder kräver alltid överförmyndarens godkännande. Det gäller till exempel när ett barn ska sälja eller köpa fastighet eller bostadsrätt, om fastigheten ska pantsättas eller om barnet ska låna ut pengar.

Oavsett om barnets tillgångar över- eller understiger åtta basbelopp är föräldrarna skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som stämmer överens med föräldrabalkens regler. Barnets tillgångar får endast användas för barnens behov och inte föräldrarnas.

Kontrollerad förvaltning

När ett barn äger tillgångar över åtta basbelopp eller om barnet äger fastighet eller del av fastighet ska förvaltningen kontrolleras av överförmyndarnämnden. Föräldrarna ska redovisa sin förvaltning genom att varje år ge in en årsräkning. Vid kontrollerad förvaltning krävs särskilt tillstånd av överförmyndarnämnden även för köp av enskilda aktier.

Spärrat konto

När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar överstigande ett prisbasbelopp ska pengarna sättas in på konto med överförmyndarspärr. Samma regel gäller för pengar utbetalade av försäkringsbolag, pensionssparsinstitut, brottsoffermyndigheten och vid utbetalning av skadestånd. Överförmyndaren har ingen möjlighet att häva spärren. Förmyndarna har dock rätt att ansöka om uttagstillstånd.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-12-02

God man och förvaltare

  Ansök om att få god man

Huvudmannen själv, närmaste anhörig och överförmyndare kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten [...]

  Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse [...]

  Förvaltning

Här finns information om föräldraförvaltning, kontrollerad förvaltning och spärrat konto.

  Vem kan få god man?

I föräldrabalken står det: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med [...]