God man för ensamkommande barn

Den gode mannens roll

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda det i Sverige. Den gode mannen träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (ofta föräldrars) ställe och ska därmed ansvara för barnets personliga förhållanden ock sköta dess angelägenheter.

Det ligger däremot inte i gode mannens uppgift att sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Då det gäller att företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan är det en uppgift för det offentliga biträdet.

Den gode mannen har alltså både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Den särskilt förordnade vårdnadshavarens roll

Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas väcka talan om, eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten.

Vad gör en god man för ensamkommande barn?

Som god man har du kontakt med Överförmyndaren, Migrationsverket, Offentliga biträde, Socialtjänsten, Polis och Domstol, sjukvården, boende och skola. Kort sagt: Du är spindeln i nätet och ska hjälpa ungdomarna under deras asylprocess.

Som god man ska du bland annat ha goda kunskaper om det svenska samhället och skriva och tala god svenska. Du ska ha förståelse för barns behov.

Vi räknar med att man lägger ner 8-10 timmar per månad och ungdom. Du får arvode för ditt uppdrag.

Relaterat: Kontaktuppgifter och Öppettider för: God man för ensamkommande barn

Datum för publicering | ändrad: 2020-08-01 | skapad: 2014-12-02

Ensamkommande barn

  Om ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka [...]