Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse granskats av överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden beslutar om arvodets storlek och om arvodet ska utbetalas av huvudmannen eller kommunen.

Normalt ska arvodet betalas ut av huvudmannen. Om huvudmannens inkomster understiger 2.65 basbelopp och han inte heller har tillgångar över två basbelopp ska arvodet betalas av kommunen.

Arvodet utgår beroende på omfattningen av uppdraget efter vissa procentsatser av basbeloppet.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-12-05

God man och förvaltare

  Ansök om att få god man

Huvudmannen själv, närmaste anhörig och överförmyndare kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten [...]

  Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse [...]

  Förvaltning

Här finns information om föräldraförvaltning, kontrollerad förvaltning och spärrat konto.

  Vem kan få god man?

I föräldrabalken står det: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med [...]