Ansök om att få god man

Huvudmannen själv, närmaste anhörig och överförmyndare kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten.

Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla att det finns ett behov av god man. Anmälan görs då till överförmyndarenheten. Anmälan handläggs av överförmyndarnämnden som vid behov också tar fram förslag på god man. Det är sedan tingsrätten som fattar beslut om att utse god man. Om inte huvudmannen kan ge sitt samtycke till att god man utses kontaktas huvudmannens anhörig innan beslutet fattas.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-12-05

God man och förvaltare

  Ansök om att få god man

Huvudmannen själv, närmaste anhörig och överförmyndare kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten [...]

  Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse [...]

  Förvaltning

Här finns information om föräldraförvaltning, kontrollerad förvaltning och spärrat konto.

  Vem kan få god man?

I föräldrabalken står det: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med [...]