Om god man/förvaltare

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser. En god man eller förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar och/eller personlig omvårdnad. En person som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap

Det finns en avgörande skillnad mellan en god man och en förvaltare. Den gode mannen är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man ska huvudmannen godkänna dig som god man för honom/henne.

I de fall där huvudmannen inte förstår innebörden av god man ska anhöriga godkänna att du förordnas som god man. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är den gode mannen behörig at själv företa rättshandlingar inom ramen av sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan inhämtande av dennes samtycke. Vid förvaltarskap behövs inte huvudmannens samtycke till att förvaltaren förordnas.

Som förvaltare bör du i vård- och boendefrågor inhämta huvudmannens inställning trots att dennes rättshandlingsförmåga i princip gått förlorad.

Beslut om anordnande av samt upphävande av godmanskap och förvaltarskap fattas av tingsrätten. Vid byte av god man och förvaltare fattas beslut av överförmyndarnämnden. Observera att tillfälliga beslut har samma rättsverkan som slutliga beslut.

 Föräldrabalken 11 kapitlet om god man och förvaltare

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2014-12-02
Webbredaktör: Johanna Callenryd | johanna.callenryd@nybro.se
Id: inlägg: 2177 - kategori: 205

God man och förvaltare

  Ansök om god man

Huvudmannen själv, närmaste anhörig och överförmyndare kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten [...]

  Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse [...]

  Förvaltning

Här finns information om föräldraförvaltning, kontrollerad förvaltning och spärrat konto.

  Vem kan få god man?

I föräldrabalken står det: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med [...]