Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i vardagslivet. Du kan ha rätt att få dina insatser beviljade enligt ”Lagen om stöd och service” (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Så här ansöker du

Det är enbart du själv eller någon som företräder dig (exempelvis; god man, förvaltare eller anhörig) som kan ansöka om omsorgsinsatser. Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt. En särskild  handläggare kommer att pröva om du kan få de insatser som du söker. Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att  överklaga.

Socialpsykiatrin är organiserad i tre så kallade ”Boendestödsteam” samt en gruppbostad. Boendestödsteamen är utlokaliserade i olika bostadsområden. Dessutom driver vi två  verksamheter för sysselsättning och gemenskap. Personalen i Socialpsykiatrin fungerar som Kontaktmän för de personer som får vår hjälp. Kontaktmannen arbetar på ditt uppdrag och i samverkan med dig.

Vad du kan få hjälp med

En kontaktman kan:

  • i ett samarbete med dig försöka öka dina möjligheter att uppnå samma levnadsförhållanden som övriga medborgare och att du själv bättre kan styra och påverka ditt eget liv.
  • utforma stödet till dig på ett sådant sätt att du, utifrån dina möjligheter och gemensamma överenskommelser, gör så mycket som möjligt själv för att behålla, återfå och eventuellt utveckla dina förmågor.
  • informera dig om dina rättigheter och hjälpa till med att försöka få dessa rättigheter tillgodosedda. hjälpa dig i din bostad med exempelvis: -skötsel av hemmet (tvätt, städning, inköp) -social kontakt (promenad, enskild pratstund, social gemenskap) -måltidshjälp (matdistribution, hjälp att tillreda måltider) -trygghetsinsatser (tillsynsbesök, trygghetslarm)
  • hjälpa dig med att få individuellt anpassade lösningar som, exempelvis sysselsättning, bostadsbyte

  Ansökan bistånd enligt SoL – PDF (174 KB)

 Ansökningsblankett LSS

  Samtycke till att inhämta upplysningar

 Daglig verksamhet och dagverksamhet

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Socialpsykiatri

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-31 | skapad: 2014-11-01

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Handikapporganisationer

Nedan finns länkar till handikapporganisationer i Nybro kommun Demens- och anhörigföreningen Hjärt- och lungsjukas förening i Nybro Reumatikerföreningen Nybro/Emmaboda DHR [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Kvarneslättsgatan 2, Nybro.  

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda - Borgholm Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]