Kommunens stöd till funktionsnedsatta

En funktionsnedsättning ska inte beröva dig rätten till aktivitet, meningsfull sysselsättning och social samvaro med andra. Du har rätt till ett fungerande hemliv där du kan få stöd att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kommunens stöd utgår från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårt ansvar är att tillhandahålla ett individuellt utformat socialt stöd för att möjliggöra för dig att bo i egen bostad, sysselsättning som är meningsfull för individen och en utvecklande samvaro.

Vi har tystnadsplikt/sekretess och inga uppgifter om dig lämnas ut om du inte samtyckt till detta.

Personligt ombud

Nybro kommun samarbetar med Landstinget i Kalmar län, som delar ansvaret för stöd och insatser till psykiskt funktionsnedsatta.

 Personligt ombud är ett fristående stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Förutom att ge råd och stöd, kan exempelvis det personliga ombudet hjälpa till i kontakten med myndigheter.

Gemensam överförmyndarnämnd

Personer som inte kan tillvarata sina egna intressen får hjälp av en ställföreträdare – god man. Demens, psykisk sjukdom och utvecklingsstörning är exempel där det kan finnas behov av en företrädare i ekonomiska frågor.

Överförmyndarnämnden, som hos oss drivs i samverkan mellan Nybro-, Emmaboda-, Torsås- och Uppvidinge kommun, har som uppgift att hjälpa dem som inte själva kan tillvarata sina intressen, så att de inte lider någon rättsförlust.

Funktionshinderråd

Vissa frågor kan lyftas ut från nämnder eller kommunstyrelse till råd eller utskott. Råden och utskotten har en egen budget och de fungerar även som remissinstanser. Det innebär att de yttrar sig i olika frågor innan beslut tas i nämnder eller kommunfullmäktige.

  Kontaktuppgifter till funktionshinderrådet – PDF (272 KB)

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-16 | skapad: 2014-11-01

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Handikapporganisationer

Nedan finns länkar till handikapporganisationer i Nybro kommun Demens- och anhörigföreningen Hjärt- och lungsjukas förening i Nybro Reumatikerföreningen Nybro/Emmaboda DHR [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Kvarneslättsgatan 2, Nybro.  

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda - Borgholm Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]