Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Här kan du läsa mer om vilka som omfattas av LSS, vilka insatser som går att söka samt hur du ansöker om insatserna.

Vem omfattas av LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd
 • Personer som fått hjärnskada
 • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar

 Vilka insatser går att söka enligt LSS?

 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem/bostad med särskild service för barn/ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

 Hur ansöker Du?

Det är enbart du själv eller din legale företrädare (vårdnadshavare, god man, förvaltare) som kan ansöka om insatser. Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt till  Biståndshandläggare i kommunen. Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att  överklaga.

  Ansökningsblankett LSS

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-31 | skapad: 2014-11-03

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Handikapporganisationer

Nedan finns länkar till handikapporganisationer i Nybro kommun Demens- och anhörigföreningen Hjärt- och lungsjukas förening i Nybro Reumatikerföreningen Nybro/Emmaboda DHR [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Kvarneslättsgatan 2, Nybro.  

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda - Borgholm Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]