Hjälp för funktionsnedsatta

Här finns information om olika former av hjälp du kan få som till exempel daglig verksamhet, ledsagarservice med mera.

Aktiviteter

Här kan du se olika aktiviteter som finns för personer med funktionsnedsättning i Nybro kommun, som till exempel Jutegården och Mötesplatserna.

Jutegården är ett aktivitetshus för alla, här finns aktiviteter och underhållning.
 Mer information om Jutegården.

På mötesplatserna finns möjlighet till tidningsläsning, spel, bingo, vävning eller bara umgås med andra. Vi försöker anpassa mötesplatserna efter de behov och önskemål som uppstår.
 Mer om mötesplatserna.

Anhörigstöd

Nybro kommun har en anhörigsamordnare vars uppgifter är bland annat att ge råd och stöd till anhöriga och närstående.
 Mer information om anhörigstöd.

Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet innebär att anhöriga till funktionshindrade kan få avlastning i omsorgsarbetet för att kunna koppla av eller utföra sysslor utanför hemmet. Insatsen kan vara en regelbunden planerad insats eller ansökas vid särskilda tillfällen.
 Kontakt för att få avlösarservice

Bostadsanpassning

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionshinder) kan din bostad behöva anpassas.
 Om bostadsanpassning

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet för vuxna, där kan du få en meningsfull sysselsättning och samtidigt få stimulering och utveckling efter dina egna resurser.
 Information om Daglig verksamhet

Hjälpmedel

Det finns många enkla hjälpmedel som kan göra din vardag lättare om du har problem med det på grund av sjukdom eller funktionshinder.
 Information om hjälpmedel.

Kontaktperson

Denna insats ges för att berika den enskildes vardag och utöka dess sociala nätverk genom olika fritidsaktiviteter.
 Kontakt angående kontaktperson

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Insatsen innebär oftast vistelse på fritidshem där barn aktiveras och umgås med andra barn under tillsyn av vuxna.
 Kontakt när det gäller korttid

Korttidsvistelse

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd, då insatser som ges i hemmet är otillräckliga. Korttidsvistelsen kan också innebära en avlastning för din anhörige.
 Kontakt när det gäller korttidsvistelse

Ledsagning

Kan underlätta den funktionshindrades kontakter med andra och med det bryta den enskildes (eventuella) isolering.
 Kontakt när det gäller ledsagning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Har du ett funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, men kräver omfattande stöd och service, kan du ha rätt till insatser enligt LSS.
 Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Mobila teamen

Mobila teamen ger hjälp och stöd till personer i ordinärt boende som är beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL)
 Information om Mobila teamen

Personlig assistans

Svårt funktionshindrade som behöver hjälp med de mest grundläggande behoven till exempel personlig hygien och intagande av måltid kan få hjälp med detta.
 Information om vem du ska kontakta för personlig assistans

Personligt ombud

Ett fristående stöd för psykiskt funktionshindrade.
 Information om personligt ombud

Rådgivning och annat personligt stöd

För detta ansvarar landstingets habilitering och kan ej sökas hos kommunen.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin är till för dig som har psykiska funktionshinder och som har behov av stöd och hjälp i vardagslivet.
 Information om socialpsykiatri

Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktörens uppgifter är att ge dig som har syn- eller hörselnedsättning hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i din hemmiljö och närområdet.
 Information om syn- och hörselinstruktör.

  Ansökningsblankett LSS

  Ansökningsblankett SoL

  Samtycke till att inhämta upplysningar

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-19 | skapad: 2014-11-01

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Handikapporganisationer

Nedan finns länkar till handikapporganisationer i Nybro kommun Demens- och anhörigföreningen Hjärt- och lungsjukas förening i Nybro Reumatikerföreningen Nybro/Emmaboda DHR [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Kvarneslättsgatan 2, Nybro.  

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda - Borgholm Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]