Mina kostnader för äldreomsorg

Avgiften grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Den högsta avgiften för Hjälp i hemmet är 2 125 kronor per månad.
Omsorgsavgiften för korttidsplats är högst 70.85 kronor per dygn. Kostnader för måltider, 142.60 kronor/dygn, tillkommer.
Kostnaden för samtliga måltider på ett särskilt boende är 4 279 kronor per månad.
Kostnaden för matdistribution är 67.50 kronor per måltid.

När avgiften för hjälp i hemmet och korttidsplats beräknas måste kommunen se till att du har tillräckligt med pengar för dina personliga behov – ett så kallat minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka kostnader för bland annat livsmedel, kläder, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel och förbrukningsvaror. Minimibeloppet för ensamstående är      5 339 kronor per månad och för makar/samboende 4 512 kronor per person och månad. För yngre funktionshindrade höjs minimibeloppet med 10 %.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta avgiftshandläggaren. Namn och telefonnummer till handläggaren som ansvarar för ditt bostadsområde finner du här nedanför.

 Avgiftstaxor äldreomsorg

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Mina kostnader för äldreomsorg

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-17 | skapad: 2014-10-01

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Nyheter från omsorgsförvaltningen

2020-02-18 Dubbelbeläggning av korttidsplatser Fler beviljas insatsen korttidsplats än vad förvaltningen har platser att erbjuda. Konsekvenser av det blir att: [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje [...]

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen ska fungera som ett stöd i politiska beslut gällande utvecklingsarbete och ekonomisk planering. I planen anges vilket/vilka områden som [...]