Palliativ vård och omsorg i livets slut

I Nybro kommun finns ett resursteam för palliativ vård. Vårt uppdrag är att ge råd och stöd till den enskilde/närstående samt handleda och utbilda personal.

Gruppen består av sex stycken omsorgsassistenter, fyra stycken sjuksköterskor, en arbetsterapeut, en sjukgymnast och en enhetschef. Därutöver finns inom varje geografiskt område palliativa ombud, specialutbildade omsorgsassistenter.

Vi jobbar med att lindra när det inte längre går att bota samt stödja den enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv till dess slut. Vi jobbar i nära samarbete med primärvården och sjukhuset.

De fyra hörnstenarna i den palliativa vården och omsorgen bygger på symtomlindring, teamsamverkan, god kommunikation och relation mellan den enskilde/närstående och personal samt ge stöd till närstående både under och efter vårdtiden.

 Försäkringskassan om närståendepenning

 Nationella rådet för palliativ vård

 Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Palliativ vård och omsorg i livets slut

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-16 | skapad: 2014-10-06

Det här kan jag få hjälp med inom äldreomsorgen

  Hemtjänst - Hjälp i hemmet

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Korttidsvistelse inom äldreomsorgen

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd, då insatser som ges i hemmet är otillräckliga. Korttidsvistelsen kan också innebära en avlastning för din sammanboende.

  Trygghetslarm

Används som en trygghet vid behov av hjälp av omsorgspersonal.