Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.
Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje persons unika situation.

Omsorgsnämndens verksamhetsidé är:

  • ett ökat oberoende ger en större självkänsla och en bättre livskvalitet

Utifrån det har värdegrunden formats.

Definition
Värdegrunden är förvaltningens gemensamma utgångspunkt som symboliserar de värderingar som ska styra allt vårt handlande och bemötande i det dagliga arbetet.

Värdegrunden
Omsorgsnämndens värdegrund består av sex byggstenar som ska genomsyra samtliga verksamheter i förvaltningen:

  • Självbestämmande
  • Delaktighet och Individanpassning
  • Integritet
  • Gott bemötande
  • Trygghet
  • Meningsfull tillvaro

 Äldreomsorgens Värdegrund – PDF

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Äldreomsorgens värdegrund

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2014-10-30

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje [...]

  Äldreplan 2019-2030

Äldreplanen ska fungera som ett stöd i politiska beslut gällande utvecklingsarbete och ekonomisk planering. I planen anges vilket/vilka områden som [...]